Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av innføring av ny ankeordning for jordskifteretten

Bakgrunnen for evalueringen er ny ankeordningen for jordskifterettene fra 1. januar 2016. Dette førte til at jordskifteoverrettene ble slått sammen med lagmannsrettene. Denne rapporten er en evaluering av den nye ankeordningen og prosessen med å samkjøre to kulturer og arbeidsmiljø.

Gjennomføring

Evalueringen har sett på følgende forhold:

 • opplevelse av forberedelse og tilrettelegging av praktiske og arbeidsrettslige forhold
 • opplevelse og praktisering av rettens sammensetnin
 • behov og bruk for kompetanse
 • kulturbygging og arbeidsmiljø
 • effektivisering og rettssikkerhet.

Arbeidet er basert på data fra spørreundersøkelser og telefonintervju til fire ansattegruppene førstelagmenn, jordskiftelagdommere, jordskifteutredere og lagdommere.

Funn
 • De praktiske og administrative forberedelsene i lagmannsretten ble av alle ansett for å være både hensiktsmessig og formålstjenlig.
 • Alle respondentgruppene, så nær som jordskifteutredere, var fornøyd med dialogen med Domstoladministrasjonen før sammenslåingen.
 • Alle opplever at Domstoladministrasjonenvar var sent ute med viktige avklaringer i arbeidsrettslige spørsmål, samt at LOVISA ikke var tilstrekkelig klargjort for jordskiftesaker.
 • Lovens adgang til å fastsette rettens sammensetning jf. Jordskifteloven § 8-7 og domstollovens §12, og praktiseringen av den, oppleves som god av alle og erfaringene er at «blanda lag» i retten gir bedre avgjørelser.
 • Førstelagmenn  og  lagdommere  ønsker  en  mer  presis  formulering  av kompetansehjemmelen.
 • Hvordan  saker  identifiseres  og  kanaliseres  til jordskiftelagdommer varierer mellom de ulike lagmannsrettene.
 • Jordskiftelagdommere og jordskifteutredere opplever at deres kompetanse er kjent og blir benyttet internt i lagmannsretten. Det er mer varierende når det gjelder kompetansen til jordskiftelagdommer.
 • Alle uttrykte at kompetansebehovene ved overgangen til ny ankeordning ble ivaretatt. Jordskiftelagdommer og jordskifteutreder savner en arena for jordskiftefaglig utvikling.
 • Alle  har en forståelse av at lagmannsrettens jobb med å integrere jordskifteoverretten har vært tilfredsstillende.
 • Det er allmenn enighet om at den nye ankeordningen har ført til mer effektive arbeidsprosesser, bedre rettsikkerhet og kvalitet og økt brukervennlighet.

Oppdragsiger har vært Domstoladministrasjonen.