Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

RapportmalDen overordnede problemstilling for denne evalueringen var: Hva er omfanget og kvaliteten på treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag? Delproblemstillinger var:

 1. Er fylkeskommunens mål om etablering av treningskontaktordningen i minimum 10 kommuner innen utgangen av 2014 oppnådd?
 2. Er ordningen organisert slik at dette er blitt et varig tilbud (god forankring)?
 3. Er organiseringen og driften av ordningen faglig forsvarlig?
 4. Er forholdene lagt til rette for spredning av ordningen til andre kommuner/aktører?

Det første spørsmålet om omfanget av treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag besvares gjennom nøkkeltall for utbredelse. De tre siste problemstillingene i evalueringen har vi besvart gjennom å belyse forvaltningen av ordningen i de tre kommunene som har lengst erfaring, nemlig Verdal, Levanger og Steinkjer.

Når det gjelder organisering har vi sett at det er store variasjoner i hvordan tjenesten er organisert, og ansatte har ulike opplevelser av hvordan systemet er lagt til rette for forvaltningen av ordningen.

Vårt inntrykk er at tjenesten er preget av sårbarhet, i og med at dens eksistens i betydelig grad avhenger av enkeltpersoners engasjement for ordningen. Det kreves evne og vilje til å holde trykket oppe kontinuerlig for å sikre forankring og god samhandling med nødvendige samarbeidspartnere.

Det er til dels store variasjoner når det gjelder kriterier for tildeling av tjenesten, hvor lang tid tjenesten varer, hvordan tjenesten følges opp fra kommunen gjennom trekantsamtaler, hvordan treningskontaktene mottar veiledning i sin rolle, og hvordan tjenesten inngår sammen med andre tjenester i rehabiliteringsprosessen.

De som forvalter ordningen har en klar oppfatning av at minst halvparten av de som benytter seg av ordningen opplever en varig bedret livskvalitet gjennom tjenesten. Hva denne bedringen innebærer, og hvor lenge den varer er imidlertid et åpent spørsmål.

Følgende faktorer for god praksis som har utmerket seg gjennom denne evalueringen:

 • Politisk forankring og tydelig prioritering i kommunens budsjett
 • Vurder nøye hvilke ressurser ordningen krever før etablering (økonomi, kompetanse og personlige egenskaper)
 • Bygg opp under personlig engasjement og utvikling
 • Forankre ordningen i et større fagmiljø med relevant kompetanse
 • Etabler ordningen slik at brukeren får færrest mulig personer å forholde seg til
 • Ha brukerens rehabiliteringsprosess i tankene ved valg av organisering
 • Sørg for at brukeren setter seg mål som han/hun ønsker å oppnå, evaluer målene og sett opp nye når målene er innfridd
 • Sørg for et godt system og kompetent veiledning av treningskontaktene
 • Vær i forkant! Ikke vent til problemer oppstår, ha en god struktur for oppfølging gjennom trekantsamtalene
 • Tilby eller veiled brukerne til egnet tjeneste etter at treningskontakttjenesten tar slutt
 • Etabler arenaer for kunnskapsdeling, det skaper engasjement og oppslutning
 • Vurder kommunesamarbeid, det kan være effektivt og øke kompetansen