Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Festivaler og turisme som performing places – en sosio-kulturell analyse

Rapporten har en todelt ambisjon. For det første er ambisjonen å bidra med mer utførlig kunnskap om fenomenet kultur- og opplevelsesnæringer, avgrenset til festival og turismefeltet. For det andre et anvendt siktepunkt; å gi festivaler og mennesker som jobber innenfor turismefeltet kunnskap som kan gi grunnlag for refleksjon og handlekraft.