Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4

Dette er den fjerde rapporten fra følgeevalueringen av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage, med Utdanningsdirektoratet som oppdragsgiver.

To tema
 • Innholdet i utdanningen Lederutdanning for styrere i barnehagen, som er et av kompetansetiltakene i strategien
 • etableringen av Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen i fylkene.

Hovedvekten av rapporten er viet til analysen av etableringen av Regional ordning (som er i stadig utvikling og på ingen måte ferdig på rapporttidspunktet)

Datagrunnlag

Rapporten bygger på følgende datamateriale:

 • Analyse av studie- og emneplaner for Lederutdanning for styrere i barnehagen hos åtte tilbydere av utdanningen.
 • Telefonintervjuer med samtlige Fylkesmannsembeter ved personen som har ansvar for Regional ordning.
 • Casestudier i fylkene Finnmark, Trøndelag, Hedmark, Viken og Vestland (Hordaland) om etablering av Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen.
 • Deltakelse på cafedialoger på Utdanningsdirektoratets fylkesmannssamling 5.-6. februar samt data fra Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 er benyttet som supplerende datamateriale.
Lederutdanning for styrere i barnehagen

Resultatene fra dokumentanalysen av studie-/emneplaner i lederutdanning for styrere viser at alle Det er til dels uklart utfra studie/emneplanene hvorvidt tilbyderne imøtekommer kravet om arbeidsplassbasert utdanning.

Etablering og organisering av Regional ordning i fylkene

Pr. medio mars 2019 er det etablert regionale ordninger i samtlige fylker, og de regionale samarbeidsforumene har konstituert seg og hatt sine oppstartsmøter

 • Føringene for Regional ordning var relativt romslige, og Fylkesmennene har brukt dette handlingsrommet aktivt. Det er også variasjon i organisering av og arbeidsformer i de regionale (eller tematiske) kompetansenettverkene på nivået under samarbeidsforum.
 • Et fylke har valgt bort direkte representasjon av private barnehageeiere i samarbeidsforum, til fordel for en modell der de regionale representantene ivaretar både private og kommunale barnehagers interesser. I de øvrige casefylkene er private barnehageeiere representert gjennom PBL eller ved PBL og utplukkede lokale private eiere.
 • Fylkene har tolket føringen om at Regional ordning skal bidra til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet til alle barn ulikt. I noen fylker retter de innsatsen og kompetansemidlene mot de antatt svakeste og mest sårbare barnehagene, mens en i andre fylker åpner for at alle barnehager skal få noe av midlene for å forbedre seg.
 • I kommunene er forholdet mellom rollen som barnehageeier og som kommunal barnehagemyndighet noe uklart når det gjelder arbeidet med kompetanseutvikling.
 • Det er stor variasjon mellom casefylkene både i hvor utviklet modellene for samarbeid med de lokale UH-institusjonene er. Samarbeidet med UH oppleves som nyskapende og krevende, både av UH-sektoren selv og blant aktører i barnehagesektoren. Noen av informantene våre stiller spørsmålstegn ved «sine» UH-institusjoners prosessuelle kompetanse, og enkelte har dårlig erfaring med samarbeidet. Modellene for overføring av kompetanse om praksisfeltet inn til barnehagelærerutdanningen er i liten grad utviklet ennå.
Sentrale spørsmål for videreutvikling av Regional ordning
 • De fylkesvise forskjellene i hvordan Regional ordning er etablert og hvilken form arbeidet får er store. Er disse forskjellene med på å sikre god, lokal tilpasning, og kan de bidra med å nå målet om å gi et likeverdig tilbud av høy kvalitet til alle barn?
 • Bør den direkte representasjonen av private barnehageeiere i regionale samarbeidsfora utvikles ved at PBL etablerer regionale organisasjonsstrukturer, ved at private eiere utenfor PBL-systemet får hjelp til å etablere regionale representasjonsstrukturer, eller begge deler?
 • Hviler Regional ordning for tungt på forutsetninger om at alle de lokale UH-ene makter oppgavene de er tildelt, både faglig og organisatorisk, og har Fylkesmannen ressursene som skal til for å få UH- aktører på banen?
 • Bidrar Regional ordning til at viktige aktører ekskluderes fra en viktig samhandlingsarena i sektoren, slik at bestemte perspektiver ikke ivaretas godt nok?

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.