Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage – delrapport 5

Rapporten dokumenterer en undersøkelse av hvordan barnehageeiere og universitet- og høgskolesektoren forstår og utøver barnehagebasert kompetanseutvikling i et partnerskap.

Casefylkene har ulike utgangspunkt med tanke på geografi, antall universitet og høgskoler (UH) og antall regionale kompetansenettverk (RKN), og vi finner ulike måter å arbeide med utvikling av kompetansehevingstiltak. Fylkesmannen skal legge til rette for at partnerskapene skal fungere.

Kompetansekartlegging er viktig

Barnehageeiere og andre deltakere i regionale kompetansenettverk viser en generell høy forståelse av prinsippene og formålet med å arbeide i et partnerskap. Det arbeides imidlertid på flere måter når det kommer til å kartlegge behov for kompetanse i barnehagene. Å gjøre dette på en god måte er noe som krever god kompetanse, og det er vesentlig for å få frem gode barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak.

Partnerskapet utøves også i Samarbeidsforum hvor fylkesmannen ofte er tilrettelegger. Det etterspørres tydelige føringer på hvordan ordningen skal fungere etterspørres.

Utfordringer i UH-sektoren

Universitet og høyskolesektoren har utfordringer med ordningen:

  • de har behov for en langsiktighet med tanke på undervisningsplanlegging, rekruttering, motivering av ansatte, tidsbruk til reisetid
  • det er ikke tydelige incentiver/motiver for å arbeide i barnehagene
  • flere har vært i energikrevende fusjoner
  • det råder fortsatt en bestiller-utfører-forståelse i både praksisfeltet og i uh-sektoren
  • det er manglende interne system for tilbakeføring av erfaringer til undervisningen

Samtidig imøteser de ordningen med hensyn på å heve kvaliteten og relevansen i undervisningen, og flere universiteter og høgskoler tar mål av seg til å bli gode på barnehagebasert kompetanseutvikling.

Partnerskapene som dannes tilpasser seg den fordelingsmodell for midlene som er valgt og hvordan UH velger å utøve rollen som holder kontakt med praksisfeltet, noe som påvirker hvordan samskapingen tar form.

Erfaringsdeling mellom aktørene i REKOMP er ettertraktet.

Intervjuer

Undersøkelsene er basert på intervju med barnehageeiere, andre deltakere i regionale kompetansenettverk og representanter fra universitet og høgskolesektoren.