Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Holdninger til gran. Forprosjekt: Håndtering av utfordrende saker (issues management)

Skogbransjen, spesielt langs kysten, opplever ulike oppfatninger, og til dels skepsis, til bruk av gran, og spesielt alternative/klimatilpassede (utenlandske) treslag og gransorter. Derfor er holdninger til gran og skogbruk i tre kommuner i Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag undersøkt, for å se om det er systematiske forskjeller i holdningene til skog og skogbruk.

Oppdragsgiver er Kysskogbruket/Skognæringa Kyst.

Mål og metode

Målet i dette forprosjektet er å komme på sporet av hvordan man skal arbeide langsiktig og systematisk (issues management) med disse temaene.

Det er gjennomført telefonintervju om holdninger til skog med 600 personer i Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag.

Positive holdninger, lite kunnskap

Allment er det positive holdninger til gran og barskog, men lite kunnskap om skogbruk. Gjennomgående finner vi at det skogbildet man er vant til, og har erfaring med, har betydning for hvilke holdninger man har til skog og skogbruk.

Som opinion er man til daglig indifferent, men interessen og meningen kan aktiveres ved spesielle, gjerne lokale, hendelser (f.eks. hogst og planting) eller forhold.

Tilpass kommunikasjonen

Kommunikasjonsmessig blir det viktig å ha en form for lokal beredskap og bevissthet med hensyn til når utfordrende saker er aktuelle. Og at man har lokal, proaktiv og gjerne (toveis) symmetrisk kommunikasjonskompetanse som kan tilpasses mottakerne ut fra absorberingsevne og vilje til å prosessere informasjon.