Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Hvam videregående skole. Framtidig organisering av gårds- og næringsvirksomheten

Utredningen ser på framtidig organisering av Hvam videregående skole med hensyn til økonomiske, pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser av en opprettholdelse av gårds- og næringsdriften og en nedskalering av gårds- og næringsdriften til det nivået som er nødvendig for å drive opplæring innen naturbruk.

I tillegg gjøres en vurdering av kostnader knyttet til nytt grisehus og framtidig drift av genbanken for verpehøns.

Endringsbehov

Uavhengig av en nedskalering av gårds- og næringsdriften påpekes følgende endringsbehov:

  • Samordne organiseringen av virksomheten med en tydeligere kobling til budsjettansvar.
  • Hvam videregående skole har behov for mer økonomikompetanse stasjonert ved skolen. Det er viktig å få på plass internfakturering, samt å utvikle et økonomistyringssystem som kan fungere som et styringsverktøy for gårdsdrifta og gjøre det mulig å styre i retning av en lønnsom drift.
  • Skolegårdsbruket bør organiseres med en driftsleder med det overordnede ansvaret for å tilrettelegge for elevenes praksis og det økonomiske ansvaret for drifta. Driftsleder bør ha en pedagogisk stilling som en del av skolevirksomheten for å bidra til å utnytte praksisarenaene bedre enn i dag.
  • Praksisarenaene kan utnyttes bedre og dette må også ivaretas gjennom en timeplanlegging hvor skolegårdsbruket er involvert, samt at det må være ukentlige planleggingsmøter mellom skole og drift for å gi elevene best mulig utbytte av den praktiske opplæringen.
  • Dimensjonering av arbeidsstyrken og arbeidsorganiseringen på skolegårds­bruket må gjennomgås med tanke på å få til en rasjonell drift. I dette inngår en kritisk gjennomgang av andre mer udefinerte oppgaver som skolegårdsbruket i dag har ansvar for eller som det brukes timeressurser på. For at driftsleder skal ha tilstrekkelig fokus på den pedagogiske delen av stillingen bør det særlig vurderes hvilke ressurser denne bør ha tilknyttet seg med tanke på utførelsen av selve gårdsdriften. Det er naturlig at organiseringen av gårdsdriften vurderes i sin helhet, jfr. punkt 1 over.
  • Hvam Agroutvikling bør knyttes nærmere til skolevirksomheten slik at den videregående opplæringen i større grad kan dra nytte av det nettverket som Hvam Agroutvikling har med ulike deler av næringa.