Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning

Hovedmålet med denne utredningen er å Diskutere modeller og foreslå et mulig konsept for en mer samlet plattform for informasjon om jordbruksrelaterte forskningsprosjekt og kunnskap fra disse.

Premisser

Kunnskapsprodusenter og brukere av kunnskapen har litt ulikt syn på kunnskap. Forskere som kunnskapsprodusenter er underlagt strenge vitenskapelige krav i kunnskapsproduksjonen. Brukernes tilnærming til kunnskap er ofte for å løse problemer.

Forskningskommunikasjon finnes på ulike former slik som vitenskapelige artikler, forskningsrapporter, prosjektomtaler, populærvitenskapelige sammendrag, prosjektpresentasjoner, lærebøker, undervisningsmateriell og rådgivingsmateriell.

Mulige løsninger

Det foreslås ulike tiltak for å bedre brukernes informasjon om jordbruksrelaterte forskningsprosjekt og kunnskap fra disse. Tiltakene retter seg i hovedsak mot rådgivere, med den begrunnelse at rådgiverne en viktig kilde til kunnskap for bøndene. De foreslåtte tiltakene er:

 • Formalisering av prosjektomtaler gjennom utarbeidelse av en mal
 • Flere populærvitenskapelige artikler fra forskerne
 • Brukerinvolvering i forskningsprosjekter
 • Utvikling av et populærvitenskapelig arkiv
 • Forskningsmidler til review-artikler
 • Kobling av forskningsfinansiørenes arkiver
 • Merking av kunnskapsbidrag slik at det oppnås treff i søkemotorer
 • Opplæring i kildekunnskap og informasjonssøk
 • Utvikling av kunnskapsbaserte beslutningsstøttesystemer
Prioriterte tiltak
 • opprettelsen av en mal for prosjektomtale og at denne tas i bruk av forskningsfinansiørene og forskningsinstitusjoner oppfordres til å ta den i bruk.
 • iverksette opplæring i kildekunnskap og informasjonssøk for rådgivere i landbruket, noe som vil bidra til å gi de mer innsikt i hva som finnes, hvordan de kan gå fram for å finne aktuelt fagstoff og kildekritikk.
 • oppbygging av et populærvitenskapelig arkiv. Her må organisasjonene i landbruket vurdere å gjøre en felles innsats for å starte å bygge opp et arkiv som rådgivere kan benytte i sin rådgiving overfor bønder, men som også kan være søkbart for bønder.