Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Innherredsbyen 2030: Kan dagens tre byer smelte sammen innen 2030?

Rapporten Innherredsbyen 2013 går gjennom etablert kunnskap om effekter av kommunesammenslåing og samarbeid, og ser nærmere på hvordan næringspolitisk samarbeid kan løfte utviklingen i Innherredsregionen i Trøndelag. Under gjengis noen av konklusjonene fra analysen.

Koordinering er lurt

Argumentasjonen for funksjonelle områder er i hovedsak et argument om økonomisk vekst i større regioner.  Det er det bred faglig anerkjennelse av argumenter om koordineringsgevinster i arealpolitikken og større mulighet for gjennomslag i regionalpolitikken. Likevel stopper samordnings- eller sammenslåingsplaner ofte opp fordi mange frykter de lokale konsekvensene for samfunnsutviklingen. Denne såkalte sentraliseringsfrykten blir større jo lengre avstand det er mellom sentrum og området man er opptatt av. Dette er like relevant ved forhandlinger om forpliktende samarbeid som kommunesammenslåing.

Klare samordningsgevinster

De geografiske forhold tilsier klare gevinster av økt samarbeid og samordning av ressursene på Innherred. Flere samarbeid mellom kommunene er blitt satt tilbake de siste årene. Innherredsprogrammet var et tiltak for samling av ressursene innen næringsutviklingsarbeid, men har ligget nede i mange år. Innherred samkommune blir nå nedlagt, samtidig som de politiske samarbeidsforholdene i søndre Innherred er vanskelige.

I nordre Innherred er samarbeidsforholdene bedre, men det er ikke åpenbart hvordan Inderøy og ytterkanten Snåsa kan få til en nødvendig styrking. I dette bildet har ambisjoner for regionen og hvordan man skal rigge seg for å nå slike ambisjoner, delvis forsvunnet.

Vekst er mulig

Om kommunene får vitalisert samarbeidet, samordnet areal- og ressursbruken innenfor samfunnsutvikling, og lagt strategier som et felles eller koordinert utviklingsapparat skal følge opp, er det realistisk at dette kan gi betydelig utslag i næringsmessig vekst fram mot 2030.

I et slikt arbeid er det en fordel Innherred har sterke fagmiljøer som bidrar til å spre kunnskap, slik at regionale læringseffekter blir så store som mulig.

For å realisere ambisjoner om befolkningsvekst på regionalt nivå, er kommunene avhengig av et tydelig politisk lederskap på vegne av Innherred.

Neppe én by

En sterk regional satsing kan lykkes med å få til vekst.  En eventuell kommunesammenslåing kan realisere en større bykommune, men vi vil ikke få se et sammenhengende byområde på Innherred innen 2030. Til det er fredning av dyrka jord og avstandene for store på strekningen Steinkjer-Verdal-Levanger.

Et forpliktende kommunesamarbeid kan imidlertid samordne ressurser og følge opp strategiske innsatsområder som en by, om man oppnår enighet om dette. I et slikt arbeid er det en stor fordel om næringslivet engasjerer seg i fellesprosjekter, og bidrar til utvikling av tillit over kommunegrensene. Den videre utviklingen på Innherred avhenger av hvordan ulike aktører engasjerer seg og går foran for å realisere ambisjoner om utvikling i regionen.

I forkant?

Ytterligere kommunesammenslåing kommer trolig på dagsorden om få år, siden nåværende reform ser ut til å ende i en uklar struktur på både fylkes- og kommunenivå. Et godt Innherredssamarbeid bør være en sterk fordel i forkant av neste diskusjon og prosess rundt kommunesammenslåing, enten denne startes opp lokalt eller sentralt.