Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Jobbvinner – Evaluering av tre trønderske piloter

Rapporten beskriver resultatene fra prosjektet «Evaluering av tre piloter tilknyttet det nasjonale prosjektet Jobbvinner» i Trøndelag.

Nasjonal satsing

Jobbvinner er en nasjonal satsing etablert 2016 og er et av tiltakene i Kompetanseløft 2020. Målet er å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunene. Satsingen er finansiert av Helsedirektoratet, og er et samarbeid mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Delta.

Gjennom å etablere piloter i ulike geografiske områder er satsingens hovedmål å gjøre kommunen til en god læringsarena og en attraktiv arbeidsplass. Jobbvinner i Trøndelag inneholder tre ulike pilotprosjekt – SiO (Samhandling i Orkdalsregionen med kommunene Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal og Skaun), Nye Namsos, og Mentor i Trondheim kommune. Disse har blitt evaluert i perioden 2018-2019.

Funn
  • Utprøvingene i Orkdalsregionen har bestått av samarbeid mellom kommune i området om rekruttering og arbeidsforhold for helsearbeidere. Det oppleves nyttig å dele erfaringer med nabokommunene, for utforingene er ganske like. Man ønsker å fortsette samarbeide i en eller annen for etter at utprøvingen er ferdig.
  • Nye Namsos: Prosjektet har vært foranlediget i ny kommunestruktur og sammenslåing av flere kommuner, og samarbeid med regionale utdanningsinstitusjoner, som også har gjennomgått strukturendringer. Mange deltiltak er gjennomført med godt resultat, og samarbeidsplattformen har blitt styrket.
  • Mentorordningen i Trondheim er et opplegg for oppfølging av nyansatte. Opplegget har hatt gode effekter, blant annet på grunn av god prosjektledelse og forankring. Utfordringen framover er videreføringen og sikre en god gjennomføringsprosess.
Gjennomføring

Evalueringsarbeidet er basert på gjennomgang av prosjektdokumenter, deltagende observasjoner, dialog med oppdragsgiver og spørreundersøkelser.