Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kommunale helse- og omsorgslederes opplevelse av effekter av Samhandlingsreformen

Denne publikasjonen er unntatt offentlighet. Arbeidsnotatet inneholder dokumentasjon av datamaterialet fra en spørreundersøkelse til ledere for helse- og omsorgsetatene i norske kommuner høsten 2013. Spørreundersøkelsen er gjennomført som en del av prosjektet Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS), som er en evaluering av Samhandlingsreformen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.