Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kompetanse og rådgiving i jordbruket: Kunnskapsoversikt, aktuelle problemstillinger og analytiske perspektiver for studier av bønders kompetanse som samspill mellom bønder, rådgiving og forskning

Rapporten gir en kunnskapsoversikt om aktuelle spørsmål, sentrale utfordringer og analytiske perspektiver innen temaet kompetanseutvikling og rådgiving for bønder. Dette er i hovedsak avgrenset til kompetanse som utvikles gjennom et samspill mellom bønder, rådgivere og forskning. Rapporten inngår i arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjektet Kompetent bonde.

Kompetanse, kunnskap og innovasjon er begreper som er knyttet til ulike fagdisipliner og fagperspektiver. Forskergruppa er opptatt av å se nytte og løsninger på tvers av ulike fag. I gjennomgangen av forskning på feltet trekker vi fram både teori som er relevant og forskning på praksis.

Kommunikasjon og sosiale relasjoner

To gjennomgående poenger er:

  • nyere forskning på jordbruksbaserte innovasjonssystem viser til at samhandling og kommunikasjon er avgjørende for vellykkede innovasjoner, og innovasjon er noe som blir sterkt vektlagt innen både jordbruk og bioøkonomi.
  • sosiale relasjoner er grunnleggende viktig hvor kunnskap skal utveksles. For eksempel må en rådgiver inneha både fagkompetanse og relasjonskompetanse for å kunne utøve sin jobb overfor bonden.
Mikro og makro

I denne rapporten beveger vi oss fra system- og makroperspektiv, som jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem (AKIS) til mikroperspektiv med for eksempel kommunikasjonsutfordringer mellom bonde og rådgiver. Gjennomgangen viser at det i de siste tiårene har vært, og fortsatt er, relativt lite forskningsvirksomhet i Norge på feltet. Internasjonalt er omfanget mye større.

I forbindelse med prosjektet Kompetent bonde har vi utformet en modell der vi ser på hvilke faktorer som kan påvirke resultater av en konkret rådgivingssituasjon innen jordbruket og bønders kompetanseutvikling (mikromodell). Denne modellen presenteres i rapporten.

Utforinger framover

Rapporten avsluttes med at vi peker noen utfordringer og kunnskapsbehov:

  • Det er behov for en dypere analyse av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem i Norge. En slik analyse bør inkluderes med en sammenligning med andre land.
  • Hvordan kan behov for kunnskap dekkes, og hvordan kan man gjøre eksisterende kunnskap bedre tilgjengelig? Det bør arbeides videre med å gjøre forskningsbasert kunnskap mer tilgjengelig for brukere.
  • Det bør utvikles en tydeligere kunnskaps- og innovasjonspolitikk for jordbruket.
  • Hvordan kan det legges bedre til rette for innovasjon og endringer i egen rådgiverorganisasjon?
  • Hvordan kan ny teknologi implementeres på en nyttig måte? Hvordan kan IKT supplere, effektivisere eller gjøre rådgivingen bedre for bonden?
  • Rådgiverne har flere roller og dels er disse endret. Hva krever de ulike rollene av rådgiveren og hvordan kan rådgiveren håndtere dem og vekslingen mellom dem?
Kompetent bond

Rapporten er en del av prosjektet "kompetent bonde". Oppdragsgiver er Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket (Grønn forskning), Fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag