Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kulturelle økosystemtjenester og bygningsvern. En studie av Sjøgata i Mosjøen

Prosjektets formål var å synliggjøre materielle og immaterielle verdier knyttet til bevaring av trehusbebyggelse i Sjøgata-området i byen Mosjøen.

Sjøgata er et sammenhengende område med 1800-talls trehusbebyggelse som viser hele strukturen og utvalget av bygningstyper fra strandsteder til utvikling av en by.

Arbeidet ar bestått i
  • Avdekke erfaringer, behov og muligheter for nettverksbasert kunnskaps- og kompetansedeling om bærekraftig forvalting og utvikling innen bygningsvernsarbeidet i Vefsn kommune.
  • Verdiskapingsanalyse, med sammenligning av restaureringsprosjekt av trehus etter bygningsvernskriterier, kontra alminnelig restaurering og istandsetting.
  • Testing og evaluering og vurdere hvordan «Living Lab – konseptet» kan utvikles som arena for nettverksbygging, innovasjon og kunnskapsutvikling innen bygningsvern, bærekraftig forvalting og stedsutvikling.
  • Bygge kunnskapsgrunnlag for mer entydig bruk av begrepet «kulturelle økosystemtjenester» knyttet til bygningsvern.
Funn
  • Interessenter i Sjøgata har et et ønske for etablering av et bygningsvernsenter og det pekes på en rekke kompetanser og tjenester et slikt senter bør inneholde.
  • Sjøgata har betydning for attraktiviteten for Mosjøen.
  • Sjøgata som økosystem virker gjennom den bygde materialiteten i form av bygninger, gater og planter/trær/grøntareal, sammen med sjøen og omgivelser for øvrig. Fra dette systemet ytes tjenester eller det vi kaller goder, til innbyggere og besøkende, og får virkninger på Sjøgata og Mosjøen som bosted, arbeidssted, handels- og næringssted, rekreasjonssted og besøkssted.
  • Prosjektet peker på behov for videre arbeid på en rekke områder

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Skognæringsforum Nordland, Vefsn kommune og  Helgeland Museum

Prosjektet «Bevaring av «Sjøgato» i Mosjøen i et økosystemperspektiv - Verdiskaping, nettverk og kulturelle økosystemtjenester», er støtte med  250.000,- fra Riksantikvaren.