Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk

Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Denne rapporten gir en oversikt over status og utviklingstrekk for jord- og skogbruksbasert virksomhet i regionene.

NIBIO og TFoU har gjennomført beregninger av verdiskaping og sysselsetting på primærleddet og det er gjort beregninger for relatert virksomhet.

Funn

Landbruk er fortsatt Trøndelags største næring

  • Fiskeri/havbruk nærmer seg i betydning
  • Redusert sysselsetting jordbruk og skogindustri
  • Økt verdiskaping flere produksjoner i jordbruket
  • Relatert industri har relativt god utvikling
  • Enkelte kommuner er svært landbruksavhengig

Framtidig utvikling

  • Arealforvaltning og landbrukspolitikk er viktig
  • Styrking av næringsmiddelindustri er viktig for jordbruksproduksjonen
  • Skognæringen må utvikle seg for å opprettholde verdiskapingsnivået
  • Investeringsnivå viktig for produksjonsnivået
  • Innovasjon/fornyelse for verdiskapingen
Referanse

Heidi Knutsen, Roald Sand og Signe Kårstad (2017). Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk. Nibio-rapport 3/154/2017. Bergen: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)