Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

«Mestringsteknologi»: En evaluering av Steinkjer kommunes prosjekt rettet mot barn og unges bruk av teknologi i skole, hjem og bolig.

Rapporten dokumenterer en evaluering av Hvordan har Steinkjer kommunes Mestringsteknologiprosjekt fungert? Problemstillingen har vært:

 • Hvordan opplever støtteapparatet rundt brukerne situasjonen før og etter innføring av mestringsteknologi?
 • Hvordan oppleves samhandlingen og kommunikasjonen i tiltakskjeden, hva fungerer og hva kan bedres?
 • Har innføringen av mestringsteknologi ført til etiske utfordringer, eller har prosjektet støtt på andre utfordringer?
Konklusjoner
 • Teknologi knyttet både til kommunikasjon, tid og struktur og GPS-sålene har på ulike måter senket friksjonen i samhandlingssituasjoner, i stor grad bedret brukernes forståelse av og toleranse for overganger og ventesituasjoner, og førte til større mestring og selvstendighet for brukerne.
 • Informantene fra tiltakskjeden melder gjennomgående om god kommunikasjon. Særlig trekkes kommunikasjonen med foreldrene frem som viktig. Skolene er den minst integrerte av de tre arenaene hjem, avlastningsbolig og skole.
 • Det er alltid etiske utfordringer knyttet til arbeid er rettet mot barn og unge med sammensatte behov. Men med kjennskap til regelverk og bevissthet rundt situasjonene har det ikke bydd på spesielle problemer.
Anbefalinger
 • Større oppmerksomhet rundt selve boligen, og mestring hos brukerne av ulike teknologier i boligen som kan gi større selvstendighet med tanke på at de skal flytte i egen bolig på litt sikt.
 • Barn og unge har andre behov enn voksne og eldre, og at det derfor må jobbes annerledes med å finne løsninger enn hos eldre brukere av velferds-/mestringsteknologi. Mer kunnskap om dette må utvikles.
 • Økt integrering av hjem, avlastningsbolig og skole i hele prosessen og koblet sammen både når gjelder behovskartlegging, valg av mestringsteknologi og utprøving/evaluering.
 • Vellykket innføring av mestringsteknologi dreier seg ikke om teknologien isolert sett. (Økt) bevissthet rundt en slik kontekstuell tilnærming er viktig.
 • Bruker må være i sentrum