Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi

Rapporten dokumenterer en evaluering av utprøving av Mobil røntgen i Namdalen.

I prosjektet er det gjennomført 1508 røntengenundersøkelser i hele Namdalen, men flest i Ytre Namdal, Lierne og Bindal. Det har vært anvendt en todelt modell med desentraliserte undersøkelser på faste undersøkelsesrom (OnSite) og mobile undersøkelser i pasientens nærmiljø (OnCall).

Evalueringen har sett på:

  • Hvordan fungerer et innovasjonssamarbeid som mobil røntgen, hvor kommuner og helseforetak inngår, med hovedblikk på oppgavefordeling, tjenestekvalitet og økonomiske interesser?
  • Hvordan kan pasientvelferd måles og dokumenteres for desentraliserte helseløsninger?
  • Hva er  samfunnsøkonomiske kostnader og nytte?
Innovasjons(sam)arbeid

Innovasjonsarbeidet har vært karakterisert av teknologisk modenhet, ønske om å tilby like helsetjenester til alle innbyggere, individers stå-på-vilje, organisasjonener med et mulighetsrom, godt regionalt samarbeidsklima og god forankring i viktige kommuner som Lierne og Vikna.

Pasientvelferd

Tidligere forskning har dokumentert positive effekter av desentraliserte tilbud på pasienters psykososiale velvære gjennom reduksjon i transport og tidsbruk. Dette arbeidet viser at mobil røntgen har klare fordeler for sykehjemspasienter sammenlignet med konvensjonell røntgen. Mobil røntgen reduserer behovet for pasienttransport, reduserer sykehusinnleggelser, øker antall undersøkelser, fører til bedre diagnostikk og behandling.

Pasientvelferd er begrepsligjort og målt som ivaretakelse, tilgjengelighet, belastning og trygghet, hvor trygghet akkumuleres av de tre andrebegrepene. Mobile røntgentjenester bidrar til økt pasientvelferd ved økt trygghet og redusert behov for ledsager. Det er utviklet et spørreskjema for kartlegging av pasientvelferd

Samfunnsøkonomi

De økonomiske analysene viser at mobil røntgen i Namdalen er samfunnsøkonomisk lønnsomt både samlet sett og for hver enkelt av de sentrale aktørene helseforetaket, kommunene og private. For 2019 er samlet gevinst estimert til mellom 1,3 og 2 mill. kroner.

Sammenfatning

Helseforetaket og kommuner i Namdalen fått til et desentralisert helsetilbud i form av mobil røntgen. Helseforetaket sparer utgifter til pasientreiser, kommunene sparer utgifter til ledsagere som må være med på pasientreisene og pasientene opplever bedre pasientvelferd.

Framgangsmåte

Det er gjennomført litteraturstudier, gjort intervju med sentral aktører, sammenstilt aktiviteten i prosjektet og gjort en samfunnsøkonomiske analyser.

Prosjekt er finansiert av Regional Forskningsfond og Helse Midt-Norge.