Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Når barnets beste er samfunnsoppdraget – Evaluering av Fosen barneverntjeneste

Rapporten dokumenterer en evaluering av Fosen barneverntjeneste. Arbeidet ble gjennomført våren og høsten 2018.

Rapporten inneholder bakgrunnsdata, resultater fra evalueringsarbeidet og anbefalinger.

Rapporten inneholder:
 • kapittel 1  bakgrunn for prosjektet.
 • kapittel 2 gjennomgang av metode for datainnsamling og gjennomføring.
 • kapittel 3,  gjøres kort rede for
  • formaliteter rundt vertskommunesamarbeid
  • det kommunale barnevernet
  • om taushetspliktbestemmelser, unntak fra taushetsplikt og utfordringer med tverrfaglige eller tverretatlige team
  • overordnede krav til barnevernet
  • høringsvurderinger fra KS
  • BTI-modellen – Bedre Tverrfaglig Innsats fra KoRus
 • kapittel 4 gjøres rede for de kvantitative dataene vi har benyttet fra Bufdir som viser utviklingen i kommunene i Fosen og i Fosen barneverntjeneste sammenlignet med andre interkommunale barneverntjenester i Trøndelag.
 • kapittel 5 gjøres rede for data fra spørreundersøkelsene til ansatte, gruppeintervju og intervju av ledere og samarbeidsparter.
 • kapittel 6 oppsummering og drøfting
 • kapittel 7 råd og anbefalinger.

Oppdragsgiver er Fosen regionråd.