Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Reisevaneundersøkelse Guldbergaunet. Ansatte og elever ved ungdomsskole og videregående skole

Denne rapporten viser resultatene fra en reisevaneundersøkelse, med hovedvekt på bruken av sykkel, blant elever og ansatte ved Steinkjer ungdomsskole og Steinkjer videregående skole.

Undersøkelsen er gjennomført som en elektronisk spørreskjemaundersøkelse. 515 personer har svart på spørreundersøkelsen: 133 ansatte og 382 elever. Det utgjør en svarprosent på 42 for de ansatte og 27 for elevene.

Hovedfunnene er:
 • 84,9 % oppgir å ha egen sykkel.
 • 49 % (248) sier at det er aktuelt for dem å sykle mellom bosted og skole.
 • Grunner for ikke å sykle er at det er for langt og tar for lang tid, at det er for farlig og for mye trafikk
 • 25 % svarer at det ikke er aktuelt å sykle, dvs. at de aldri sykler mellom hjem/bopel – skole/arbeidssted. 37 % svarer at de sykler 1-2 dager i uken eller oftere 37 % svarer noen ganger i måneden eller sjeldnere.
 • 94 % føler seg relativt trygge ved å sykle til og fra skolen.
 • 53 % av elevene sier det er aktuelt å sykle vurderer skoleveien som relativt godt tilrettelagt for sykling.
 • 57,1 % av de som oppgir at det er aktuelt å sykle ligger innenfor en sykkeltid på 1-10 minutter. 28,4 % ligger innenfor en sykkeltid på 11-20 minutter.
 • 31 personer bekrefter at de har vært utsatt for ulykke når har syklet
 • Buss er det hyppigste brukte transportmiddelet blant elevene og egen bil hos de ansatte (87,7%).
Steinkjer som sykkelby
 • 62,4 % av elevene på ungdomsskolen vurderer Steinkjer som sykkelby på en positiv måte, 29,9 % av elevene på videregående gjør det samme, mens 23,8 % av de ansatte gir samme karakteristikk.
 • 60 % av eleven på ungdomsskolen vurder tilretteleggingen for sykling som bra, 40,9 % av elevene ved videregående vurderer på samme måte, mens 23.1 % av de ansatte gjør det samme.