Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samarbeid for barn og unges oppvekstmiljø. Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og frivillighet i Steinkjer kommune

Denne rapporten dokumenterer det Steinkjer kommune-baserte delprosjektet av Modeller for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI), som har sett på muligheter og erfaringer knyttet til samarbeid for inkluderende oppvekst­miljø for barn og unge. Dette er konkretisert i områdene styrking av oppvekstmiljø ved bruk av frivillige, arbeids­metoden bolystteam og kommunal tilrettelegging for framtidig samarbeid mellom der offentlige og frivilligheten.

Kontinuerlig dialog

For å styrke oppvekstmiljøet gjennom samarbeid mellom kommune og frivillighet må arbeidet være basert på kontinuerlig dialog med frivilligheten, slik at frivillige selv utvikler ideer, basert på eget engasjement. Kommunen bør dele sine erfaringer og kunnskap om hvilke utfordringer ulike målgrupper står overfor, for derigjennom kan frivillige selv identifisere områder man ønsker å ta tak i. På den måten unngår man utfordringen med at kommunen «bestiller» frivillig innsats, men bygger på det engasjementet som allerede er naturlig iboende i frivilligheten.

Bolystteam fungerer bra

Arbeidsmetoden bolystteam, som er utviklet av Steinkjer kommune, har som formål å bygge opp under helhetlige utviklingsprosesser i lokalsamfunn, hvor lokalsamfunnet selv står for både initiativ, eierskap og gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver. Metoden innebærer at kommunen etablerer et team som støtter opp under en lokal arbeidsgruppe, og hvor teamet stiller med «skreddersydd» kompetanse og beslutnings­myndighet tilpasset de konkrete oppgaver som ønskes løst.

Metoden ser ut til å fungere meget bra. Styrken ved bolystteammodellen er at den er effektiv når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver som lokalsamfunn ønsker å gjøre noe med. Det er relativt enkelt å bygge tillit og samhandling mellom aktørene, fordi den er begrenset med tanke på antall aktører og forholder seg til et avgrenset antall konkrete ideer. Den har også et interessant potensial når det gjelder å samle kunnskap rettet mot kommunens generelle planarbeid.

En mulig svakhet med bolysttemamodellen er at den i mindre grad åpner for å mobilisere og påvirke agendaen i lokalsamfunnet. Bolystteammodellen har også noe begrensede muligheter til å bidra til læring og ideutvikling på tvers av lokalsamfunn.

Understøtte frivilligheten

I forslagene til hvordan kommunen kan bidra til systematikk og læring i lokalsamfun­nenes innsats vektlegges et ressursorientert perspektiv. Det vil si at man bygge opp under menneskers naturlige hjelperroller som en viktig brikke i en helsefremmende satsing. Det foreslås å legges til rette for en infrastruktur som støtter rekruttering, tilbyr trening og utvikling, som støtter opp mennesker i sine roller og som koordinerer samfunnsaktiviteter.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI) er et samarbeid mellom Agder­forskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Marcelis­borg­centeret i Danmark, Steinkjer kommune og Arendal kommune. Prosjektet er finansiert av Regionale forsknings­fond Agder.