Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet. En kartlegging.

I denne rapporten belyser vi ulike sider ved samarbeid og samhandling mellom norske kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet. Rapporten er bygd opp rundt tre delstudier: en litteraturgjennomgang som viser status på feltet, en intervjustudie med informanter fra syv kommuner med velfungerende samarbeid med frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet, samt intervjuer med representanter for nasjonale organisasjoner og departement. Analysefunnene sammenfattes deretter med fokus på konkrete virkemidler og på hva som hemmer og fremmer samarbeid. De syv kommunene vi har studert er Alta, Kristiansund, Levanger, Nissedal, Strand, Tromsø og Vefsn.