Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Sitkasagbruk i Midtre Hålogaland. Sluttrapport

Denne rapporten er en dokumentasjon av et forprosjekt som ser på muligheten for en etablering av et sitkasagbruk i Midtre Hålogaland. Ønske om lokal verdiskaping, bedre pris for tømmeret og en bedre lønnsomhet for skogeierne, har vært den primære grunnen til at Vesterålen og Lofoten skogeierlag ønsket å gjennomføre forprosjektet.

Dette er gjennomført en kartlegging av ressursgrunnlaget/tømmertilgangen og markedspotensialet knyttet til lokalt skogvirke i regionen. I tillegg er det kartlagt mulige fremtidige eiere og investorer av et sagbruk i regionen.

Foreslår videreføring

Det anbefales at arbeidet  videreføres. Styringsgruppen foreslår følgende arbeid framover:

  • Næringsaspektet knyttet til bedre pris for skogeier bør fremheves.
  • Seminar/kick-off. med deltagelse av sentrale aktører i verdikjede, kommuner og virkemiddelapparatet, bør arrangeres i løpet av høsten 2017.

Forprosjektet har vært finansiert av Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og kommunale midler. I tillegg har Skognæringsforum Nordland og skognæringsaktører i Nordland deltatt med egen tid i prosjektet.