Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utprøving av felles ledelse i jordskiftedomstolene – ansatte og lederes erfaringer

Dette arbeidet er en kartlegging av erfaringer med felles ledelse i jordskiftedomstoler. Felles ledelse betegner en ordning der en jordskifterettsleder leder mer enn en domstol.

Funn

Det er gode faglige erfaringer med felles ledelse. Ressursmessig har konsekvensene vært større fleksibilitet, men mer bruk av tid til reising og tilhørende økonomiske kompensasjon/merutgifter.

Felles ledelse innebærer en mer mangfoldig og nyansert lederrolle, med tydeligere skiller mellom profesjonell ledelse, fagledelse og personalledelse, samt problemstillinger rundt fjernledelse og stedlig ledelse. Økt fokus på ledelse kan være nødvendig.