Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy

Rapporten belyser konsekvenser ved sammenslåing sammenlignet med det å bestå som egne kommuner for Inderøy, Steinkjer, Snåsa og Verran.

Kommunevise oppsummering og anbefaling er:

Steinkjer har god økonomi og et godt innbyggergrunnlag for videre selvstendighet. Det å slå seg sammen med kommuner med svak økonomi har neppe vesentlig betydning for tjenestetilbudet i kommunen. For Steinkjer er det viktig å få større innbyggergrunnlag for å kunne holde på posisjonen som en av kommunene med flest innbyggere i fylket. Dette taler for at kommunen bør legge ressurser i det å få samlet flere innbyggere i en større kommune.

I Verran kommune er det stor risiko for at kommunen ikke har god nok økonomi til å levere tilstrekkelig kvalitet på lovpålagte tjenester de kommende årene. Med kortere reisetid med ny veg til Malm og at Verrabotn går til Rissa, mener vi det her ligger til rette for videre jobb med kommunesammenslåing med Steinkjer og eventuelle andre kommuner.

I Snåsa er økonomien utfordrende samtidig som avstandene til Steinkjer er betydelig større enn for de andre kommunene. En stor andel kommunale ledere er positive til sammenslåing mens 2/3 av politikere og øvrige ansatte er negative. I hvilke grad sammenslåing er aktuelt for Snåsa, er trolig avhengig av intensjoner med lokalisering av kommunale arbeidsplasser og bedre kommunikasjonsmuligheter mot Steinkjer. Dette må man i så fall jobbe videre med i den resterende delen av reformperioden, hvor kommunene i praksis må ha avsluttet sin behandling innen juni 2016.

I Inderøy ligger kommunen gunstig til med tanke på å dra nytte av vekstkraft både sør og nord for seg. Politikerne ønsker fortsatt selvstendighet selv om økonomien er utfordrende og man ikke tåler nedskjæringer i tilskudd, før det kan bli vanskelig å levere gode nok tjenester. I hvilke grad sammenslåing er aktuelt for Inderøy, er nok svært avhengig av økonomiske utsikter og intensjoner om lokalisering av kommunale arbeids­plasser i Inderøy. Dette må man i så fall jobbe videre med i den resterende delen av reformperioden.