Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Verdiskapingsmuligheter i Trøndelag ved økt bruk av tre i byggemarkedet

Rapporten er en analyse av mulighetene for økt verdiskaping i Trøndelag knyttet til økt trebruk i bygningsmassen i Norge.

Rapporten finner at etterspørselen etter tre i bygninger sannsynligvis vil øke med 800 millioner kroner i Trøndelag og 8 milliarder kroner i Norge fram mot 2030.

400 millioner kroner i økt verdiskaping i Trøndelag

Basert på dagens produksjon og markedsandeler gir dette et verdiskapingspotensial i Trøndelag på 400 millioner kroner innen trelast, trevare og prefabrikkering av bygnings­elementer i tre.

Verdiskapingspotensialet er anslått ut fra dagens rammebetingelser. Det er størst usikkerhet om potensialet for økning innen enebolig og småhus fordi bruken av tre her er høy fra før. Men god utvikling i bruk av tre i andre typer bygg også kan dra med seg at også småhus i økende grad blir massivtrehus. Man forventer at trematerialkostnadene øker fra dagens 2 prosent til rundt 4 prosent av samlede byggekostnader på næringsbygg i 2030.

Forutsetter økt tilgang på sagtømmer

For at den estimerte produksjonen skal være mulig i Trøndelag kreves det 546 000 kubikkmeter mer sagtømmer enn i dag. Dette kan skaffes med økt regional hogst, eller økning av importen av trelast fra 27 prosent i Trøndelag i dag til nærmere 60 prosent i 2030.

Arbeidet er basert på litteraturstudier, intervju med bransjefolk og analyser av offentlig statistikk.

Oppdragsgiver for arbeidet har vært Skognæringa i Trøndelag.

Kildehenvisning

Sand, R. & Stene, M. (2016). Verdiskapingsmuligheter i Trøndelag ved økt bruk av tre i byggemarkedet. TFoU-notat 2016:101. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.