Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Voksenagronomen – utredning av en nasjonal modell

Arbeidet utreder og foreslår en nasjonal modell for utdanning av voksne som agronomer.

Staten og jordbrukets organisasjoner ble i jordbruksoppgjøret i 2016 enig om å gjennomføre en utredning av en nasjonal modell for voksenagronom, med mål om å styrke kompetansehevende tiltak i landbruket som sikrer faglig kvalitet og fleksibel til rette-legging.

Eksisterende tilbud

Utgangspunktet for utredningen har vært en kartlegging av dagens tilbud om yrkesfaglig opplæring innenfor landbruk til voksne som har brukt opp retten til videregående opplæring.  Kartleggingen viser at det finnes 23 tilbud om voksenagronom og omkring 250 elever og deltakere gjennomfører opplæringen årlig. Tilbud om agronomutdanning til voksne med og uten rett er gitt ved fylkeskommunale skoler, friskoler, fylkeskommunalt tilbud med landslinje og som eksamensforberedende kurs til privatister.

Ny nasjonal modell

I rapporten foreslås en nasjonal modell for voksenagronomen som et fylkeskommunalt tilbud innenfor rammene av opplæringsloven. Dette krever en eller annen form for statlig finansiering som gir et stabilt og forutsigbart tilbud i hele landet. Opplæringsloven gir ikke mulighet til å ta egenbetaling fra deltakerne og tilbudene prioriteres ikke i fylkeskommunale opplæringsbudsjetter. Finansieringsbehovet for 20 fylkeskommunale tilbud om voksenagronom er om lag 20 millioner kroner. Da er finansieringsordningen for friskolene videreført innenfor friskolelovens rammer.

Den foreslåtte modellen omfatter programfag på Vg2 landbruk og gartnernæring og Vg3 landbruk fordelt over 2 år. Opplæringen kan organiseres som komprimert utdanning tilpasset voksnes behov, som en kombinasjon av samlinger med teoriundervisning og praktiske øvelser, nettstøttet opplæring og andre former for fjern-undervisning. Det foreslås at det iverksettes et arbeid for å utvikle digitale læremiddel for agronomutdanning generelt og spesielt for voksne deltakere. Inntakskravet til voksenagronom settes til 25 år. Dette gir muligheter for realkompetansevurdering. For å få vitnemål kreves det at deltakerne må fylle de kravene som læreplanen setter og eventuelle mangler må oppfylles gjennom privatisteksamen.

Nasjonal forvaltning

Den nasjonale modellen for voksenagronom er ikke ment å ha en formell rolle i utdanningssystemet og vil derfor ikke begrense fylkeskommunenes frihet til å gi videregående opplæring. Den nasjonale modellen kan betraktes som en bestilling fra næringa/samfunnet som fylkeskommunene kan tilby gjennom at de får en statlig finansiering for å tilby opplæringen. En statlig finansiering bør kombineres med en nasjonal forvaltning for å sikre en samordnet utvikling og styringen med tilbudene.

Arbeidet er et samarbeide mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og Østlandsforskning.

Litteraturreferanse

Haugum M., Sæther B., Lerfald M. & Sand, R. (2017). Voksenagronomen - utredning av en nasjonal modell, TFoU-rapport 2017:3. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.