Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Regionale forskjeller i arbeidet med kompetanse i barnehagene

Det er stor fylkesvise forskjeller i hvordan det arbeide med kompetanseutvikling i barnehagene. Samarbeidet med regionale utdanningsinstitusjoner oppleves uvant og krevende.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomfører en evaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage» for perioden 2014–2022. Her er målet at økt kompetanse for alle ansatte skal bidra til et et bedre barnehagetilbud.

Regionale tiltak

Dette er fjerde delrapport som omhandler implementering av regional ordning og peker på noen utviklingsmuligheter i lederutdanningen for styrere.

Regional ordning er arbeid med kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er hovedtiltaket i ordningen. Konkrete arbeidsområder er:

  • Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling
  • Utvikling av felles langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i regionen.
  • Regionale nettverk for samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
  • Økt samhandling med regionale universiteter og høyskoler
Stor variasjon mellom fylkene

Det er stor variasjon mellom fylker når det gjelder organisering og igangsetting av regional ordning. I noen fylker retter de innsatsen og kompetansemidlene mot de antatt svakeste og mest sårbare barnehagene, mens andre fylker åpner for at alle barnehager skal få noe av midlene for å forbedre seg.

Ny rolle for kommunene

Kommunen som barnehagemyndighet har ulike erfaringer i arbeidet med kompetanseutvikling. Noen uttrykker at tidligere ordning der kommunen forvaltet de statlige kompetansemidlene var et godt system. Videre opplever noen kommuner at rollen som barnehageeier og -myndighet er uklar.

Samarbeid med universiteter og høyskoler

Det er stor variasjon mellom de fem undersøkte casefylkene i hvor utviklet modellene for samarbeid med de lokale universitetene og høyskolene (UH-sektoren) er. Det er en ganske utbredt oppfatning blant informantene i evalueringen at de opplever forholdet til UH-sektoren som det mest nyskapende i regional ordning. Men kanskje også det som er mest krevende å få til.

Lederutdanningen for styrere

Analysen  av studieplanene i lederutdanningen for styrere viser at alle tilbyderne vektlegger kompetanse i å lede, endre og utvikle barnehagen som organisasjon. De tilbyderne som har lærerutdanning (halvparten) viser i større grad til arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage.

Flerårig arbeid

Arbeidet er basert på analyse av studieplaner for lederutdanningen for styrere, casestudier på fylkesnivå og intervjuer med relevant aktører. Prosjektleder har vært Håkon Sivertsen.

De tre tidligere delrapportene har omhandlet implementering av strategien, vurdering av ulike studietilbud, arbeidsplass-basert barnehagelærerutdanning, barnehagebasert kompetanseutvikling og individuelle tiltak rettet mot assistenter og fagarbeidere.

Neste år vil nye tema blir evaluert.