Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Regionaliseringen utfordrer Steinkjerregionen

k-vaapen-sirkler-steinkjer1660 arbeidsplasser, eller 1180 færre innbyggere, kan i verst tenkte tilfelle bli konsekvensene av en fylkessammenslåing mellom Sør- og Nord-Trøndelag fylker for Steinkjerregionen.
– Mest sannsynlig blir det relativt små kortsiktige virkninger for Steinkjerregionen, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, men de langsiktige effektene er viktig for utviklingen av Steinkjer, Steinkjerregionen og Nord-Trøndelag.

 

Inntil 660 arbeidsplasser i Steinkjerregionen kan bli berørt av en eventuell fylkessammenslåing mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Hvem som får eller mister arbeidsplasser er avhengig av hvordan man velger å løse administrasjonssenterkabalen.

– Steinkjer kommune er mest direkte berørt av en eventuell fylkessammenslåing, sier Roald Sand, Trøndelag Forsking og Utvikling. Hvordan dette påvirker Steinkjer som administrasjonssted er avhengig av hvordan man velger å organisere et eventuelt nytt fylke. Legges hele administrasjonen til Trondheim vil Steinkjer miste disse arbeidsplassene pluss følgeeffekter for annen fylkesorganisert virksomhet. Legges hele administrasjonen til Steinkjer kan man forvente tilsvarende økning i arbeidsplasser i Steinkjer.

Delte løsninger mulig

– Balanserte løsninger, hvor man deler på oppgavene, kan dempe effektene på samfunnsutviklingen, sier Sand. Mange av de administrative oppgavene er relativt stedsuavhengig og mange løsninger er mulig, men det viktigste for balansert utvikling over tid er at også Steinkjer får en eller flere fagavdelinger innen fylkeskommunal administrasjon. Om også toppledelsen legges til Steinkjer, kan dette gi et løft for Steinkjerregionen og Nord-Trøndelag.

Ingen dramatikk på kort sikt

– På kort sikt vil vesentlige endringer i arbeidsplasser også påvirke nabokommunene, sier Sand. For det første er det en viss innpendling til Steinkjer når det gjelder fylkeskommunens og fylkesmannens jobber. Dette vil i tillegg kunne bli et press på arbeidsmarked i nabokommunene hvis mange jobber i Steinkjer forsvinner.

– Uansett løsninger som velges, vil det ikke bli dramatiske flyttestrømmer på kort sikt, sier Sand. Arbeidstakere vil beholde jobbene og endringer i oppmøtested vil slå ut i pendling. Over tid tilpasser man seg i bolig- og arbeidsmarkedet. Det vil ta anslagsvis 20 år før alle de langsiktige endringene realiseres.

Langsiktige virkninger

For det verst tenkte alternativet for Steinkjer vil de langsiktige effektene være en betydelig reduksjon i attraktivitet både som bosted og etableringssted for forretningsvirksomhet for hele Steinkjerregionen.

– Her kommer også de de regionale statlige organisasjonenes sine beslutninger inn, sier Sand. Politiet har nylig anbefalt Trondheim som administrasjonssenter for det nye politidistriktet, og det kan ha følgeeffekter for både Sivilforsvaret, kriminalomsorgen og domstolene. HiNT blir en del av Nord universitet fra årsskiftet, det kan ha både positive og negative effekter for regionen.

Referanse

Sand, R.; M. Lerfald; G. Nossum & M. Stene (2015). Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i fylkeskommune og regional statsforvaltning. TFoU-rapport 2015:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.