Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Rolleforståelse kritisk for kommune 3.0

Lisa Ekmann og Morten Stene
SAMSTYRING: Gjensidig rolleforståelse er viktig ved samstyring, mener forskerne Lisa Ekmann og Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling.
I den framtidige samhandlingskommuen blir ledernes rolleforståelse kritisk og kontrakten mellom partene viktig som virkemiddel og innramming av samarbeid.

 

Kommune 3.0 er et uttrykk som brukes om framtidas få-til-i-lag-kommune. I dette ligger det både nye måter å samarbeide på, og nye parter å samarbeide med.

Å få til i lag

– Nye samarbeid er delvis motivert ut fra en framtidig ressursknapphet, krav om økt bærekraft og nye demokratiske styringsformer, sier Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling. Sentralt her er samskaping og sirkulærlogikker.

Samskaping innebærer blant annet å mobilisere sivilsamfunnets (frivilligheten) og sosiale virksomheters resursreserve. Aktivt medborgerskap, nærnettverk, sosialt entreprenørskap og bruk av kommersielle virksomheter er stikkord i så måte.

Samspill med et større mangfold av aktører påvirker koordineringen og håndteringen av offentlig tjenesteproduksjon og utfordrer tradisjonelle offentlige styringslogikker, tenkemåter og lederroller.

Må skape handlingsrom

– I dette arbeidet har vi sett på hvordan Inderøy kommune og Maurtuva Vekstgård samarbeider om det å utvikle nye helsetjenester som både gir utviklingsmuligheter for Maurtuva og bedre tjenester for kommunen, sier Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Noen av funnene er at  kommunen har vært med å gi utviklingsrom gjennom risikoreduksjon og forutsigbarhet for Maurtuva gjennom fleksibilitet, villighet til å eksperimentere og tålmodighet.

– Vi tolker dette som at kommune har tatt innovatørrollen godt, sier forskerne. Vi ser også at kontrakten mellom partene blir viktig for å ramme inn arbeidet. Det handler blant annet om bestillerkompetanse og gjensidig forståelse av rollene i samarbeidet. Dette ser vi bant annet ved at Maurtuva har tatt en aktiv rolle i å forankre det nye tilbudet.

Kontrakten gir styringsmuligheter

– Nå er dette kun et dypdykk i ett konkret tilfelle, så det er ikke mulig å si at dette er noe som gjelder allment, sier forskerne. Men vi tror at dette med gjensidig rolleforståelse er en nøkkel i samstyringen. I så måte blir kontrakten et viktig virkemiddel for å gir rom og rammer for å utvikle og styre slike relasjoner.

Institusjonell ryggdekning

Forskerne ser også at det er viktig at nye måter å gjøre ting på er «institusjonelt forankret». Med det menes at det formelt bør være gitt signaler om hvordan man skal gripe an samarbeid og utvikling gjennom planer og politiske vedtak. Det gir lederne ryggdekning for innovativ atferd, og man gir kollektive retningssignaler om villet atferd for alle i organisasjonen.

Les mer

Stene, M. & L. Ekmann (2019). Kritiske betingelser ved samstyring mellom sosial entreprenør og kommune, ss.141-158. I Friedrichs, Y.v. & G. Wollan. Samhällsentreprenörskap och regionalt Värdeskapande i Norden. Steinkjer: Embla akademisk.