Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Sammenslåing eller selvstendighet?

Trøndelag Fkartinhkommuneneorskning og Utvikling har belyst fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet eller sammenslåing for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy.
– Situasjon for de fire kommunene er noe ulik. Steinkjer klarer seg godt alene, mens Verran kommune har den mest sårbare økonomien og har mest å hente på en eventuell kommunesammenslåing, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Østlandsforskning og Telemarksforskning har sett på lokale særtrekk, økonomi, tjenesteyting, samfunnsutvikler- og demokratirollen når de har vurdert fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet eller sammenslåing for de fire kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy.

– Politikerne er mer positiv til fortsatt selvstendighet for sin kommune enn lederne i kommunene. De ansatte plasserer seg mellom lederne og politikerne, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Kompliserte valg

Det er mange forhold å vurdere i en slik sammenheng. Alt fra befolkningsprognoser og geografiske avstander til samspillseffekter, utviklingsevne og regionalisering i offentlig virksomhet.

– Mye dreier seg om økonomi. På den ene siden å finne lure måter å bruke pengene på lokalt og ikke minst er inntektene til kommunene en «storpolitisk» sak i form av inntektssystem og regionalpolitiske målsettinger og virkemidler, sier Sand.

Storpolitikk

Valget den enkelte kommune står overfor er hva innbyggerne kan tilbys som selvstendig kommune, eventuell i samarbeid med nabokommunene, kontra regional slagkraft i en stor kommune, men med usikkerhet rundt lokale tjenestetilbud og arbeidsplasser.

– Et detaljeksempel er at de fire kommune vi har vurdert nå er i tre ulike arbeidsgiveravgifts¬soner, som åpenbart er med og kompliserer vurderingene, sier Sand. Hva som skjer med de ulike regionalpolitiske virkemidlene framover er et politisk spørsmål.

Særtrekk ved kommunene

Steinkjer har god økonomi og effektiv administrasjon, og har et godt innbyggergrunnlag for videre selvstendighet. Det å slå seg sammen med kommuner med svak økonomi har neppe vesentlig betydning for tjenestetilbudet i kommunen. For Steinkjer er det viktig å få større innbyggergrunnlag for å kunne holde på posisjonen i Trøndelag. Dette taler for at kommunen bør legge ressurser i det å få samlet flere innbyggere i en større kommune.

I Verran kommune er det stor risiko for at kommunen ikke har god nok økonomi til å levere tilstrekkelig kvalitet på lovpålagte tjenester de kommende årene. Med utbedrede kommunikasjonsmuligheter og kortere reisetid til Steinkjer ligger det til rette for videre jobb med kommunesammenslåing med Steinkjer og eventuelt flere kommuner.

I Snåsa er økonomien utfordrende samtidig som avstandene til Steinkjer er betydelig større enn for de andre kommunen i analysen. En stor andel kommunale ledere er positive til sammenslåing mens 2/3 av politikere og øvrige ansatte er negative. I hvilke grad sammenslåing er aktuelt for Snåsa, er til dels avhengig av graden av lokal tjenesteproduksjon, sysselsetting og bedre transportmuligheter.

I Inderøy ønsker politikerne fortsatt selvstendighet. Økonomien er utfordrende og man tåler sannsynligvis ikke nedskjæringer i tilskudd til enkeltkommuner, før det kan bli vanskelig å levere gode nok tjenester. I hvilke grad sammenslåing er aktuelt for Inderøy, er i tillegg avhengig av graden av lokal tjenesteproduksjon og sysselsetting.

Stort underlagsmateriale

Utredningen er gjennomført med informasjon fra sentrale dokumenter, intervju av nøkkelinformanter og kommunenes ledelse, spørreskjemaundersøkelse til ansatte og politikere i de fire kommunen samt egne økonomiske analyser.

Referanse

Sand, Roald; Per Kristian Alnes, Inger Marie Bakken, Lisa Ekmann, Katrine Gløtvold-Solbu, Kjetil Lie, Per Olav Lund, Gunnar Nossum, Håkon Sivertsen og Audun Thorstensen [Sand, R. m.fl.] (2015): Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. TFoU-rapport 2015:15. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter