Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Skal følge InnoCamp som utviklingsarena

UNDERSTØTTER INNOCAMP: Følgeforskning skal forsterke effekten av InnoCamp. Sentralt i arbeidet er prosjektleder og forsker Niels Arid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling; InnoCamps kultur- og konseptleder Joar Nyborg, forsker Roald Lysø, begge Trøndelag Forskning og Utvikling og direktør Bjørn Kalmar Aasland, Steinkjerbygg KF.
TFoU  bidrar med forskningsbasert kunnskap og innovasjonsfaglige perspektiv for å understøtte samskapingsprosessene i InnoCamp.

 

Sammen med Steinkjerbygg KF skal Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) teste ut og skaffe kunnskap om hvordan man skal realisere konseptet Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp). Forskning skal bidra med å kvalitetssikre arbeidet og sette søkelys på samskapingskraften.

Aksjons- og medforskning

– Arbeidet er basert på medforskningspraksis, sier prosjektleder Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det innebærer aktiv bruk av lokalkunnskap og erfaringer fra bedriftene/virksomhetene og klyngelederne i InnoCamp, samt ekspertkunnskap i tett dialog og samrefleksjon i hele prosessen. Dette er praksisnær aksjonsforskning og et likeverdig partnerskap i kunnskapsutviklingen.

Kontinuerlig refleksjon og læring

– Vår rolle oppi dette blir å ha fagbrillene på og løpende spille inn våre observasjoner og refleksjoner til konseptlederen og klyngeledere. Dermed kan de fortløpende vurdere samhandlingseffektene og hvordan det påvirker felleskapet, sier Sletterød.

Det teoretiske bakteppet er «åpen innovasjon». Trøndelag forskning og utvikling bygger også på sine erfaringer fra tidligere forskning på Sivas næringshager, og følgeforsking av Akset kultur og skolesamfunn i Inderøy og Tindved kulturhage som mellomromsaktør.

Konseptet InnoCamp

InnoCamp er et operativt konsept – en ide med en gjennomføringsplan – for å få til regional innovasjon.

– Det er ikke et vanlig kontorbygg, det er et faglig fundert innovasjonskonsept, sier direktør Bjørn Kalmar Aasland, Steinkjerbygg KF. Attpåtil er det en inngangsbillett for å få flytte inn at man er forpliktet til å delta i gjennomføringen.

Det er arbeidet i flere år med idegrunnlaget, og i den senere tiden har man arbeid med praktiske tiltak for å bygge visjoner og verdier. Steinkjerebygg har engasjert en egen kultur- og konseptleder som skal fasilitetere gjennomføringsarbeidet i oppstarten.

Distriktsforsk på laget

Prosjektet har en økonomisk ramme på 400.000 kroner. Det er finansiert med tilskudd fra Distriktsforsk Trøndelag og egeninnsats av Steinkjerbygg, gjennom arbeid til konsept- og kulturlederen. Prosjeketet har ett års varighet, og starter ved innflyttingen i august 2019.