Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Skal teste velferdsteknologi i Norge og Sverige

Lisa Ekmann Ivar Blikø Håkon Sivertsen
VälTeL: Tre av forskerne som skal være med å teste velferdsteknologi er Lisa Ekmann, Ivar Blikø og Håkon Sivertsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling.
Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet VälTel – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske Testlabs. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) er prosjektleder for den norske delen av prosjektet, som skal teste ut og spre kunnskap om bruk av velferdsteknologi.
– Vi har med oss en rekke kommuner og teknologibedrifter, og prosjektet eies av Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen, sier Håkon Sivertsen i TFoU.

 

Interregprosjektet starter høsten 2016, og utnytter både at eldrebølgen har slått inn over regionen Jämtland og Härjedalen tidligere enn i andre deler av Skandinavia, og at det finnes en rekke innovative teknologibedrifter i Trøndelag. I dette skjæringspunktet ligger spennende muligheter for å lære om og spre kunnskap om implementering av velferdsteknologi.

– Det norske og svenske helsevesenet har også noen ulikheter, som gjør at vi kan hente ut ekstra verdi av å teste velferdsteknologi i begge landene, sier Sivertsen.

TFoU blir norsk prosjektleder

Det er Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen som eier prosjektet. Helseforetaket har leid inn Trøndelag Forskning og Utvikling for å ta seg av prosjektlederjobben på norsk side. Tre av forskerne som skal jobbe på prosjektet er Håkon Sivertsen, Lisa Ekmann og Ivar Blikø.

Kommunene og bedriftene som utvikler og selger velferdsteknologiske løsninger bidrar inn i prosjektet med tid og egeninnsats. Noe av poenget er å skape en arena der bedrifter og kommuner møtes, en «mixed zone» der bedriftene lærer om behovet i kommunene og kommunene får se hvilke muligheter teknologien gir. Det er i et slikt miljø innovasjon kan oppstå.

Tre testlaboratorier

– Vi skal legge til rette for utprøving og erfaringsutveksling om bruk av teknologien gjennom tre testlaboratorier med litt ulik innretning. Høsten 2016 starter testlaben Desentraliserte helserom og mobile helseløsninger. Dette handler om å flytte diagnostikk, behandling, oppfølging og overvåkning av pasienter og brukere, ut av spesialisthelsetjenesten og over i hjemmene deres, sier Håkon Sivertsen.

Et eksempel på dette er ultralydapparat i lommeformat, som enkelt kan tas med ut til en pasient der man for eksempel mistenker hjerteproblemer.

Instrumenterte hjem og akuttstøtte

Videre skal prosjektet bruke den samme testlab-metodikken for å se på hvordan en ved hjelp av velferdsteknologisk instrumentering av hjemmet kan øke trygghet og sikkerhet for beboerne. Den siste testlaben handler om medisinsk hjelp i akutte situasjoner, og hvordan teknologi kan understøtte dette i distrikter langt unna sykehus og spesialister.

– Her håper vi å kunne utvikle en «akuttveske» som inneholder teknologi som kan hjelpe for eksempel sykepleiere med å behandle mennesker som blir akutt alvorlig syke langt fra legehjelp. På sikt er akuttvesken tenkt å kunne brukes av de som ikke er helsepersonell også, etter modell av for eksempel hjertestartere som plasseres ut der folk ferdes, sier Lisa Ekmann.

Et stor samarbeidsteam

Prosjektperioden for Interregprosjektet går fra august 2016 til juli 2019. I alt skal 15 bedrifter, 18 kommuner og fire forskningsinstitutter på norsk og svensk side av grensen delta, og deres egeninnsats og tidsbruk utgjør en samlet verdi av nærmere 18 millioner kroner. Budsjettet for prosjektet er på 24 millioner kroner.