Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Snåsa bør reorganisere velferdstjenestene

HELSEPLANGJENNOMGANG. Roald Lysø, Roald Sand og Berit Nilsen, alle Trøndelag Forsking og Utvikling, har i samarbeid med involverte i kommunen, sett på, og foreslått justering, av helseplanen i Snåsa kommune
Økt samhandling og mer fleksibilitet er anbefalingene til Snåsa kommune når det gjelder framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid. Mulighetene ligger i organisering, omsorgsboliger og helsehus.

 

Organisering av tjenester, behov for og tilgang til heldøgns pleie i omsorgsboliger og helsehus er de kritiske utviklingsområdene i framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid i Snåsa, ifølge en gjennomgang av kommunens Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenester 2010–2020 av Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Mye er bra, sier Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling, som har ledet arbeidet. Vi foreslår ingen snuoperasjon, men peker på noen områder det er viktig å prioritere for å oppnå et bærekraftig og framtidsrettet tjenestetilbud.

Utfordringene

For å utvikle det framtidige helse-, pleie- og omsorgstilbudet foreslås bl.a. å prioritere:

  • Mer systematisk arbeid med forebygging og folkehelse gjennom lokale ressurser som lag og foreninger
  • Langsiktig rekruttering av kompetanse
  • Utvikle smarte infrastrukturløsninger (boliger og teknologi)
  • Organiseringen av enhetene for helse- og omsorgstjenester
  • Utnytte potensialet som ligger i Helsehuset og i de hjemmebaserte tjenestene

– Den største utfordringen er å ha et riktig nivå når det gjelder ulike bo- og pleietilbud, sier Lysø. Fleksible løsninger, å utnytte ny teknologi og nye løsninger er noe av handlingsrommet.

Bakenforliggende utviklingstrekk

Det blir flere med stadig mer komplekse pleie- og omsorgsbehov framover. Dette utfordrer måten å organisere tjenestene på, både når det gjelder omfang, infrastruktur og kompetanse. En mulig løsning for å utnyttet kompetanse og ressurser bedre er å slå sammen pleie-, helse- og omsorgstjenesten til en enhet.

Det er også identifisert et betydelige rekrutteringsutfordringer framover, delvis på grunn av stor avgang og nye kompetansebehov.

Mer hjemmebaserte tjenester

Det forventes en endring i måten pleie- og omsorgstjenester ytes på og at en større andel av tjenestene blir hjemmebaserte.

– Å få til samspillet mellom privat boliger, kommunale omsorgsboliger og institusjonsplasser krever stor grad av fleksibilitet, samhandling og samarbeid på tvers av de ulike helse og omsorgsfunksjonene, sier Berit Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Et annet viktig punkt er å få til et godt innbygger- og brukermedvirkning i dette arbeidet.

Datagrunnlaget

Arbeidet er basert på en gjennomgang av dagens tjenestetilbud samme med lederne i Snåsa kommune. Dette dannet grunnlag for et arbeidsseminar med ansatte og politikere. I tillegg er det gjort dokumentstudier, Kostraanalyser og befolkningsframskrivinger basert på data fra Statistisk sentralbyrå.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter