Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Spørsmål til Barnehage-Norge 2016

Vikingen barnehage, Steinkjer.

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med Norsk senter for barneforskning ansvar for å bistå Utdanningsdirektoratet med årlige rundspørringer i barnehagesektoren.

Temaene for undersøkelsen i 2016 er:

 • Definisjon av når et barn blir regnet som treåring
 • Rutiner for å sikre god hygiene
 • Kompetanse for tilsette i barnehagen
 • Rutiner for å forebygge og oppdage vold og seksuelle overgrep
 • BASIL
 • Vurdering av Fylkesmannens arbeid
 • Barnehagefakta
 • Bruk av nasjonale sentra
 • Beredskap
Noen funn
 • Mer enn 50 prosent av barnehagestyrerne oppgir at barnehagen benytter august eller senere som tidspunkt for når barn regnes som 3- åring
 • Over 90 prosent av barnehagestyrerne og barnehageeierne opplyser å ha nedskrevne rutiner som følges for rengjøring – daglig og årlig.
 • Det er 70 prosent av barnehagestyrerne, eiere og barnehagemyndighet oppgir at de har en kompetanseplan.
 • Barnehagene oppgir å ha høyt fokus i personalgruppen rundt tematikken vold og seksuelle overgrep. 92 prosent opplyser å ha tatt opp tematikken i personalgruppen siste 12 måneder. De flest barnehagene har etablerte rutiner for forebygging av overgrep i barnehagen
 • Årsmeldingsrapporteringen i BASIL er brukt av 96 prosent av barnehagestyrerne, mens omkring 27 prosent bruker BASIL til å hente ut rapporter og til resultatregnskapsrapportering.
 • Verken styrere, eiere eller barnehagemyndigheten er av den oppfatning at informasjonen på barnehagefakta.no er viktig når foreldre skal velge barnehage. Portalen får kritikk for å ikke være oppdatert.
 • Bruken av de nasjonale sentrene variere mye. Det er først og fremst gjennom digitale tjenester som nettside, nyhetsbrev og Facebook  at sentrene brukes
 • Fylkesmannens Oppvekst- og utdanningsavdeling oppleves som en viktig medspiller for 70 prosent av barnehagemyndigheten
 • Knappe 92 prosent av styrerne svarer bekreftende på spørsmål om barnehagen har utarbeidet eller forbedret sine beredskapsplaner siste tre år, og 90 prosent av barne­hagestyrerne bekrefter at det er gjort risikovurderinger knyttet til alvorlige hendelser og for å forebygge ulykker i barnehagen siste to år. 44 prosent opplyser at barnehagen aldri har gjennomført en beredskapsøvelse.

Ytterligere detaljer finnes i rapporten Spørsmål til Barnehage-Norge 2016.

Nettbasert spørreundersøkelse

Det er gjennomført nettbaserte spørreundersøkelser til et utvalg på en tredjedel av barnehagestyrere og barnehageeiere. Barnehagemyndigheten i kommunene og bydelene i Oslo har alle fått undersøkelsen. Margrete Haugum er prosjektleder hos Trøndelag Forskning og Utvikling.

Referanse

Naper, L.R.; Haugum, M.; Haugset, Nilsen, R.D.; Sivertsen, H.; Stene, M & Ekmann, L. (2017) Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.