Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Status Barnehage-Norge 2020

Linn Renée Naper
BARNEHAGE-NORGE: – Hovedinntrykket er at det jobbes godt i Barnehage-Norge, sier prosjektleder Linn Renée Naper, Sintef, Teknologiledelse, InnoCamp.
Korona-nedstenging har preget 2020 for barnehagene med oppgaver som å understøtte samfunnskritiske roller og utsatte familier.  Mye er bra i Barnehage-Norge, og det er godt samspill mellom myndigheter og barnehager.

 

Den årlige spørreundersøkelsen til Barnehage-Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, ble i 2020 gjennomført for sjuende gang.

– Hovedinntrykket er at det jobbes godt i Barnehage-Norge, sier prosjektleder Linn Renée Naper, Sintef, Teknologiledelse, InnoCamp. Det er en sektor preget av stor stå-på-vilje og genuin interesse for å lage godt innhold og gode tilbud.

Tema 2020

Hvert år spesifiserer oppdragsgiver hvilke temaer som skal undersøkes. 2020-temaene var:

  • Koronastengte barnehager våren 2020
  • Barnehageleders kompetanse
  • Barnehagepersonalets kompetanse innenfor praktiske og estetiske fag
  • Rett til barnehageplass
  • Støtte og veiledning til rammeplanen
  • Assistentbruk og spesialpedagogisk hjelp
  • Digital praksis i barnehagen
Mange beredskapsbarnehager under korona-nedstengingen

Ni av ti barnehager ga tilbud om plass til barn av foreldre med samfunnskritiske nøkkelroller under nedstengingen. I underkant av seks av ti ga tilbud om plass til barn fra utsatte familier og til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Korna-situasjonen førte til vestlige endinger i arbeidsoppgaven i barnehagen, og mindre planlegging var gjennomgående tilpasningen for å få gjort smittevernstiltakene.

Halvparten har formell lederutdanning

Halvpartene av barnehagelederne har ingen formell utdanning i ledelse, men nest alle har deltatt på kurs i forskjellig utgaver. Tidsmessig er styrerens arbeid ganske likt fordelt mellom pedagogisk-, personal- og imitativ ledelse. Sju av til ledere delegerer deler av jobben sin til andre. Pedagogisk ledelse er mest delegert.

Barnehagestyrerne er godt fornøyd med kommunes styring av barnehagesektoren.

Uteareal en viktig pedagogisk arena

Det er mange områder som skal dekkets i en barnehage: for eksempel estetikk, litteratur, kreativitet og kulturdeltagelse. Barnehagene bruker i stor grad utearealet i dette arbeidet. Det er stor variasjon i personalets fordypnings kompetanse innen ulikeemner.

De private barnehagene framstår tydeligere når det gjelder tematiske profiler.

Rett til barnehageplass utfordrer organiseringen

En av tre barnehagestyrere opplever at utvidet rett til plass for barn født i september til november gjør organiseringen i barnehagen vanskeligere. Områdene bemanning, stabilitet i barnegruppen og tilvenningsperioden trekkes særlig frem.

Ni av ti barnehagemyndigheter er positive til utvidelse av retten til barnehage.

Mer digital støtte

Barnehage er godt fornøyd med støtte de får for å gjennomføre rammeplanens mål. Med samtidig er det «alltid» behov for mer støtte. Digitale kurs, temahefter og idebanker nevnes som viktige ressurser.

Spesialpedagogiske behov i nesten alle barnehagene

I overkant av 90 prosent av barnehagene har, eller har hatt, barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Andelen barn med rett til spesialpedagogisk hjelp er noe høyere i kommunale barnehager.

I sju av ti barnehager planlegges den spesialpedagogiske hjelpen av spesialpedagog.

Det er en markert forskjell mellom private og offentlige barnehager når deg gjelder hvem som gjør tilretteleggingen av spesialpedagogiske tiltak. Private barnehager bruker i større grad eksterne ressurser.

Mye digital praksis

Nesten alle barnehagene bruker digitale verktøy daglig, både i pelagiske sammenhenger, administrativ og i kommunikasjon med foreldrene. Sammenlignet med tidligere studier har den digitale bruken steget.

Halvparten av barnehagene bruker aldri digitale løsninger som «erstatning» for lite personale tilgjengelig.

Den digitale tilgjengeligheten er størst i offentlige barnehager.

1380 respondenter

Spørsmålene stilles til et representative utvalg av barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. Totalt er 1380 respondenter med i undersøkelsen.