icon-news-white.png Stikkord: landbrukLandbruket i Trøndelag som energiprodusent- og konsument

Denne oppdragsrapporten for handler om landbruket som konsument og produsent av energi. Rapportens innhold energibruk i produksjon av melk, gris, kylling og egg i Trøndelag. Estimering av klimagassutslipp energibruken i jordbruket i Trøndelag …

Les mer

Økt fokus på teknologi hos mellomstore melkegårdsbruk

Tross økende teknologifokus, ser halvparten av de mellomstore melkebøndene det ikke hensiktsmessig å investere melkeroboter. Isolert sett er ikke automatisering lønnsomt. Til tross for at Innovasjon Norge det siste året har prioritert støtte …

Les mer


Trøndelag er størst på landbruk

Landbruk er og blir viktig for Trøndelag. Landbrukets betydning øker i bykommunene og reduseres i distriktskommunene.   Over 50 prosent av den landbruksbaserte verdiskapingen skjer i byene. – Utsagnet kan kanskje virke overraskende, …

Les mer


Landbruk ei viktig bynæring

De største verdiskapningen av landbruket er i byene i Trøndelag. Trondheim, Levanger, Steinkjer og Verdal har flest landbruksrelaterte arbeidsplasser i Trøndelag.   – For tradisjonelt landbruk foregår primærproduksjonen på bygda, men foredlingen og …

Les mer

Ny organisering av Hvam videregående skole?

Integrert skole- og gårdsdrift er krevende. Ved Hvam videregående skole utgjør gårds- og næringsdrifta gode og relevante praksisarenaer. Det er mer å hente både økonomisk og pedagogisk ved bedre ledelse, enn nedskalering og …

Les mer

Framtidas kunnskapsledelse i landbruket

Stor avstand mellom gårdbrukerens hverdag og forskernes kunnskap er utfordrende for landbrukssektoren. Det er lange tradisjoner for bruk av rådgivere som «oversettere», men deres rolle er blitt mer etterspørselsdrevet og mangslungen.   Rådgiving …

Les mer