Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Stor interesse for arbeidslivssenterforskning

ANALYSE: Forsker Arne Moe i Trøndelag Forskning og Utvikling har sett på hvilke effekter NAV arbeidslivssenter har.
ANALYSE: Forsker Arne Moe i Trøndelag Forskning og Utvikling har sett på hvilke effekter NAV arbeidslivssenter har.
Arne Moe fra Trøndelag Forskning og Utvikling presenterte denne uka forskningsfunnene sine for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Moe har undersøkt i hvor stor grad NAV Arbeidslivssentre lykkes med å nå målene sine, og han opplever at det er stor interesse rundt resultatene av denne forskningen.
– Jeg ser også at oppdragsgiver setter pris på de relativt tydelige anbefalingene vi avrunder forskningsrapporten med, sier Moe.

 

NTNU Samfunnsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har gjennomført analysen av arbeidslivssentrene sammen. Forskerne Arne Moe fra TFoU og Bente Aina Ingebrigtsen fra NTNU Samfunnsforskning har undersøkt måloppnåelsen til NAV Arbeidslivssenter på områdene inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og at senioransatte skal stå lenger i jobb.

– På tirsdag denne uka presenterte jeg funnene i prosjektet for oppdragsgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet. Her deltok også lederne for alle de fylkesvise arbeidslivssentrene, sier Arne Moe.

Liker klare anbefalinger

Etter Moes presentasjon var det satt av rikelig med tid til spørsmål, diskusjon og gruppearbeid. Tilbakemeldingene fra tilhørerne viser at en del funn var som forventet, andre var mer overraskende. Flere av tilhørerne ga uttrykk for at de syntes de tydelige anbefalingene som forskerne gjorde mot slutten av rapporten var nyttige for videre arbeid med å utvikle arbeidslivssentrene.

– Å se at det er interesse for funnene og at oppdragsgiver finner dem nyttige er noe av det kjekkeste med jobben som oppdragsforsker, sier Arne Moe.

God på å legge til rette

Arbeidslivssentrene skal jobbe for å styrke norske arbeidsplassers innsats innen avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Evalueringen viser at sentrene lykkes best i arbeidet med tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Dette fører til mindre utstøting fra arbeidslivet for slike grupperinger.

– Derimot er effektene svakere på rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne. Også innen seniorpolitikk – dvs. å få senioransatte til å stå så lenge som mulig i jobb- er effektene relativt svake, sier Arne Moe.

Det er relativt store variasjoner i effekt mellom ulike arbeidslivssentre. En del av prosjektet har derfor vært å avdekke «beste praksis» i dette arbeidet.

Systematisk kunnskapsdeling

– En av anbefalingene fra oss er at en forsøker å få til en mer systematisk kunnskaps- og erfaringsoverføring fra de arbeidslivssentrene som lykkes godt, sier Arne Moe.

Tidligere i vår holdt Moe foredrag om seniorpolitikk på et seminar i Trondheim som NAV arrangerte for personal- og HR-sjefer. Dette foredraget ble filmet og lagt på nettet, og vil bli spredt til ansatte i NAV-systemet som arbeider med relaterte tema.

– På den måten når den nye kunnskapen ut til mange som kan ha bruk for den, sier Arne Moe.

Referanser:

Moe, Arne: Lysark fra presentasjon av prosjektet hos Arbeids- og velferdsdirektoratet 5. april 2016.

Ingebrigtsen, B. A. og Arne Moe. 2015. Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA-avtalen. NTNU Samfunnsforskning rapport 2015. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter