Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast

KVALITET: Sitkagran er godkjent som konstruksjonsvirke etter norske og internasjonale standarder og har spesielle kvaliteter som stor elastisitet og høg styrke i forhold til sin vekt.
KVALITET: Sitkagran er godkjent som konstruksjonsvirke etter norske og internasjonale standarder og har spesielle kvaliteter som stor elastisitet og høg styrke i forhold til sin vekt.
Er det grunnlag for ett sagbruk som også kan være ett sitkasagbruk, i Midtre-Hålogaland? I tilfelle ville det gitt både økt lokal verdiskaping og mindre miljøbelastning.
– Det er interesse fra både byggentreprenører og skogeiere i området, sier prosjektleder Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Vesterålen og Lofoten er i den situasjonen at tidligere aktiv skogplanting gjør at området har, og vil få, mye hogstmoden skog, men har ingen industrielle sagbruk.  Det betyr at tømmeret først må fraktes langt for saging og i neste omgang fraktes tilbake som byggematerialer, noe som både medfører kostnader og unødvendige miljøbelastninger.

– I tillegg er ikke industrisagbrukene veldig glade for å ta i mot sitkagran, da det hevdes å medføre noe omstilling av anlegget for å sage det, sier Næss. En stor del av skogen det er snakk om er sitkagran.

Verdien av skogen mangedobles hvis man bearbeider den. Noe av målet er å ta ut denne verdiskapingen lokalt.

Lokalt marked?

– Vi har i denne førstefasen konsentrert oss om markedet, og registrerer interesse fra de lokale byggentreprenører, sier Næss. Lokalt vi de gjerne bruke kortreist trevirke, og ser dette som et viktig bidrag for å bedre byggenæringens klimaregnskap.

Det er spennende mulighet når det gjelder bygging i massivtre for kystskogen. Massivtre som byggemetode vil si treverk satt sammen til større konstruksjoner. Dette gir nye bygningsmessige muligheter for tre og øker trebruken.

Sitkagranas muligheter

– Sitkagran er godkjent som konstruksjonsvirke etter norske og internasjonale standarder, sier Næss.  Samtidig er det interessant å se hvordan man kan utnytte sitkagranas fortrinn med stor elastisitet og høg styrke i forhold til sin vekt. I Europa er sitkagran i dag etterspurt.

Småindustri

– I det kommende tiåret er det årlige sagtømmervolumet relativt lite, så det er ikke snakk om noe stort sagbruk i nasjonal sammenheng, sier Næss. Men noen av de lokale bygdesagene kan være interessert i å oppgradere sine anlegg for å kunne håndtere det eksisterende volumet. De tekniske utfordringene ser ikke ut til å være store.

– Vi har ikke de endelige konklusjonene ferdig ennå, men forprosjektet skal prøve å konkludere med hva som kan og bør gjøres framover, sier Næss. Kombinasjonen av miljøgevinster, lavere kostnader og framtidsrettet byggemåter med massivtre, gjør at det sannsynligvis er interessante muligheter, gitt at man finner de riktige løsningene med de rette sagbrukseiere, lokale bygningsentreprenører og miljøbevisste kunder.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid med Vesterålen og Lofoten skogeierlag, Lofoten og Vesterålen bygdesaglag, Salten skogselskap, Sæteråsen sag & høvleri, Skognæringsforum Nordland. Prosjektet er delfinansiert av Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og kommunene i Midtre-Hålogaland.

Skogbrukssjef Gjermund Pettersen, Midtre-Hålogaland.
KORTREIST: Skogbrukssjef Gjermund Pettersen, Midtre-Hålogaland.
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter