Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Størst potensial i industri og bygg/anlegg i Namsos

sand-roald-1616-1200x800
NÆRINGSANALYSE: Roald Sand og kolleger i TFoU har gjort en analyse av næringslivet i Namsos.
Potensialet for nye arbeidsplasser i Namsos, er størst innen industri og bygg/anlegg. For å realisere dette kreves bestemte typer kompetanse og økt samhandling på tvers av bedrifter og bransjer. Dette viser en fersk næringsanalyse av Namsos gjennomført av forskere ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

 

Namsos har hatt en dårligere utvikling enn landsgjennomsnittet de siste seks årene, både når det gjelder befolkning og arbeidsplasser. Spesielt har man mistet mange arbeidsplasser innen industrivirksomhet, samtidig som det har vært litt vekst i antall offentlig ansatte.

Vil satse mer på næringsutvikling

– På bakgrunn av dette er det behov for en forsterket satsing på næringsutvikling i Namsos, og vi har gjennomført en næringsanalyse på vegne av Namdalshagen AS, sier Roald Sand i TFoU.

Namsos har en rekke styrker, blant annet som regions- og handelssenter for om lag 20.000 mennesker i Namdalen og som vertskommune for kompetansetung virksomhet som sykehus, videregående skole og universitet. Dessuten har regionen lav arbeidsgiveravgift, viktig infrastruktur som havn og flyplass og tilgang til midler i regionalt næringsfond.

Innovasjon blant passe ulike bedrifter

Industrivirksomheten i Namsos og nabokommunene er mangfoldig, og spenner fra produksjon av ulike typer næringsmidler via trelast til metallvarer og mineralprodukter.

– Moderne teori om strategier for næringsutvikling peker på at en kan oppnå gode resultater med smart spesialisering, der bedriftene har det en kaller relatert variasjon. Det betyr at de er passe ulike: Nok beslektet til at det er naturlig å lære av hverandre, men samtidig forskjellig nok til at det legger til rette for nytenking og innovasjon, sier Espen Carlsson.

Det er en slik strategi forskerne anbefaler for næringsutviklingsarbeidet i Namsos, og da med utgangspunkt i industri og bygg- og anleggsvirksomhet. Til tross for utfordringer de siste årene, er det likevel her potensialet for nye arbeidsplasser er størst. Også besøksnæringen, Campus Namdal og stedsutvikling trekkes fram som utviklingsmuligheter.

Kobling krever kompetanse

Å koble sammen ulike virksomheter krever både kjennskap til aktuelle koblinger og tilstrekkelig kompetanse i næringslivet til å nyttiggjøre seg koblingene. Forskerne finner bl.a. at det er stor variasjon i hvor kompetent bedriftene i Namsos er på dette området. Det er generelt lite av praktisk samhandling i næringslivet, og innovasjonsevnen til bedriftene er delvis svak på grunn av kompetansemangel.

– Vi mener derfor at Namsos bør prioritere å heve utdannings- og kompetansenivået i bedriftene, slik at man øker mulighetene for samhandling og entreprenørielle oppdagelser innen og mellom bransjer, skriver forskerne i næringsanalysen.

Stedsutvikling og samordning av gode hjelpere

I næringsanalysen slår Roald Sand og kollegene hans fast at det først og fremst er arbeidsplasser som har betydning for befolkningsutviklingen, og at stedsutviklingsarbeid derfor bør kobles med næringsarbeidet: Gjennom en felles satsing her kan man gi legge til rette for tilflytting eller vekst i næringslivet.

Det er flere aktører som arbeider med nærings- og samfunnsutvikling i Namsos, noe som både er en styrke og en utfordring dersom ikke arbeidet koordineres godt. Region Namdal, Namdalshagen, Midtre Namdal samkommune, Namsos næringsforening og Namsos kommunes samfunnsutviklingsapparat bidrar, med litt ulike vinklinger, i næringsutviklingsarbeidet. Forskerne peker på at en bør arbeide videre med samkjøringen av disse instansene, slik at en samlet sett får mest mulig ut av ressursene.

Referanse:

Sand, Roald, Espen Carlsson, Bjørn-Terje Grøttheim, Håkon Sivertsen og Morten Stene. 2016. Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.