Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Studentseminar om beite- og rovdyrkonflikten

rovdyrseminar-nord-uni-0816-a59
SEMINAR: Studenter ved Nord universitet hadde temadag om store rovdyr og beiting. Bidragsyterne var fra venstre Anne Sigrid Haugset fra TFoU, Hege Overrein og Bjørn-Roar Hagen fra universitetet, Tone Vaag fra Norsk sau og geit, Anders Braa fra Miljødirektoratet og Yngve Rekdal fra Nibio.
Finnes det egentlig løsninger på utfordringene med store rovdyr og husdyr på utmarksbeite i de samme områdene? Studenter på husdyrfag og utmarksforvaltning ved Nord Universitet i Steinkjer hadde temadag om beitedyr og rovdyr forrige fredag. Anne Sigrid Haugset fra Trøndelag Forskning og Utvikling bidro med samfunnsviterperspektivet på konflikten, og viste studentene hvordan effekter av konfliktdempende tiltak avhenger av hvordan man oppfatter rovdyrkonflikten.

 

Dette er en svært betent konflikt, som i bunn og grunn handler om motsetninger mellom to viktige, omforente samfunnsinteresser: Matproduksjon og naturmangfold, sier Haugset.

Over 80 studenter på husdyrfag og utmarksforvaltningsfag deltok på seminaret fredag 26. februar. Innlederne representerte fagekspertise både på beitebruk og på forvaltning av store rovdyr, og i tillegg fortalte sauebonde Tone Vaag fra Snåsa om hvordan hun opplever konflikten.

En konflikt med flere dimensjoner

Anne Sigrid Haugset fra Trøndelag Forskning og Utvikling oppsummerte seminaret med å vise studentene hvordan rovviltkonflikten har flere ulike nivåer og grupper av interessenter. I tillegg til en kjerne av biologisk betinget konflikt mellom rov- og byttedyr, så er både storsamfunnet og lokale brukere av utmarka viktige interessenter.

Å ha en intakt natur med biologisk mangfold, også store rovdyr som er på toppen av næringskjeden, er et offentlig gode vi alle som innbyggere i Norge kan nyte godt av. En mindre gruppe beitebrukere har store ulemper med dette, som kompenseres i form av erstatning for tapte dyr og tilskudd til forebyggende tiltak.

– Men i bunn og grunn handler det også om to viktige offentlige goder for oss som nasjon og samfunn: Behovet for å bruke utmarka til matproduksjon i et land der bare 3 prosent av overflata er matjord, og behovet for å ta vare på naturmangfoldet og rovdyra, sier Anne Sigrid Haugset.

Hjemmebeite reduserer tap…

Trøndelag Forskning og Utvikling har evaluert bruken av såkalte radiobjeller på sau på utmarksbeite, og kompensasjon for å flytte sauer fra utmark til hjemmebeite i Hedmark. Haugset viste studentene hvilke evalueringskriterier som følger naturlig av de tre ulike nivåene i rovdyrkonflikten.

– Hjemmebeite er veldig effektivt dersom en bare ser på reduksjon i antall rovdyrdrepte sauer, og storsamfunnet kan velge å kompensere beitebrukerens økonomiske tap slik en har gjort i Hedmark. Men en slutter å bruke utmarka til matproduksjon, noe som er i konflikt med føringer i landbrukspolitikken om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsutviklingen. Undersøkelsen vår viste også at sauer på hjemmebeite ikke ga mening for mange av bøndene, og mange avviklet saueholdet, sier Anne Sigrid Haugset.

…mens radiobjeller opprettholder matproduksjon

Radiobjellene, som viser bonden sauens posisjon på dataskjermen via GPS, ga bare en svak og usikker tapsreduserende effekt. Derimot hadde radiobjellene effekt på gjenfinning og dokumentasjon av dødsårsak på tapte sauer, slik at eieren kunne søke om erstatning for tap til store rovdyr. Den tydeligste effekten var imidlertid at radiobjellene bidro til å opprettholde, og kanskje også øke, matproduksjonen på utmarksressurser.

– Til tross for mye teknisk krøll med ny teknologi, så tok beitebrukerne imot radiobjellene med åpne armer. De så mange muligheter med dem, og flere pekte på muligheter til å bruke bjellene for å lære om dyras beitebruk og dermed utnytte utmarksressursene enda bedre i matproduksjonen, sier Haugset.

Lysark fra presentasjonen til Anne Sigrid Haugset

Referanse: Haugset, Anne Sigrid. 2014. Effektive tiltak i rovdyrkonflikten – på hvilke premisser? I Jorunn Grande, Magne Husby og Pål Fossland Moa (red.): Natur og næring i samspill. Trondheim: Akademika forlag.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter