icon-tfou-white.png Kommunestrukturanalyser

Alle kommuner skal utrede mulig sammenslåing med nabokommuner og grunnlaget for å være en sjølstendig kommune.

Arbeidsmodell ved kommunestrukturanalyser.

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner og gjennomføre analyser av egen kommune.

Ønsker din kommune bistand i dette arbeidet kan Trøndelag Forskning og Utvikling være en samarbeidspartner.

Samfunnsanalyser

Trøndelag Forskning og Utvikling har mye erfaring med analyser av hvordan kommuner ivaretar samfunnsoppgavene og bidrar til å nå lokale mål, både hver for seg og i lag med flere kommuner. Vi har analysert samfunnseffektene av en eventuell fylkesammenslåing, utredet  sammenslåingalternativer for Verran, Steinkjer, Inderøy og Snåsa kommuner og Flatanger kommune – og gjort innbyggerundersøkelser for Bærum, Asker, Røyken, Hole, Hurum og Lier kommuner.

Kommunestrukturanalysene

En kommuneanalyse vil inneholde en drøfting av de fire overordnede områdene som en kommune skal ivareta ut fra samfunnsmessige hensyn: tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratiforvalter, i henhold til ekspertutvalgets kriterier for robuste kommuner. I tillegg drøftes eventuelle lokale mål knyttet velferd og utvikling.

Figuren til høyre viser vår arbeidsmodell. Innledende avklaringer med målrettede dokumentanalyser gir grunnlag for intervju og analyser. I tillegg legger vi vekt på lokal medvirkning. Arbeidet dokumenteres i en rapport som kan brukes overfor innbyggeren og andre interesserte.

Be om tilbud

Det konkrete innholdet i arbeidet skreddersys for hver enkelt kommune. Avhengig av kommunestørrelse og hva om skal gjøres vil en slik analyse koste et sted mellom 100.000 og 300.000 kroner. Vi utarbeider et konkret og forpliktende tilbud basert på kommunenes ønsker om hva som skal gjøres.