Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

TFoU bidro i domstolstrukturutredningen

Håkon Sivertsen
SAMFUNNSNYTTE: -Domstolstrukturutredningen er et eksemple på av forskningen vår har samfunnsnytte, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
NOU 2019:17 er blant annet bygd på kunnskapsbidrag fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).
– Et fint bevis på vår samfunnsrolle, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Nylig ble NOU 2019:17 Domstolstruktur overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet. Her foreslås justeringer av dagens domstolstruktur.

Som vanlig en Norsk offentlig utredning (NOU) med et grundig og omfattende kunnskapsgrunnlag i bunnen. Trøndelag Forskning og Utvikling har bidratt med en liten flik av dette kunnskapsgrunnlaget.

– Nå skal ikke vi ta æren for verken det en eller det andre i NOU-en. Men vi konstaterer at kunnskapen vi lager blir brukt og har samfunnsnytten (impact), sier forskingsleder Håkon Sivertsen.

Har evaluert flere utviklingsprosjekt for Domstoladministrasjonen

Trøndelag Forskning og Utvikling  gjorde flere evalueringer  for Domstoladministrasjonen for  noen år siden. To evalueringer i forbindelse med at Domstoladministrasjonen prøvde ut alternative ledelsesmodeller av tingrettene og jordskiftedomstolene. Og en knyttet til erfaring med ny ankeordning for jordskifterettene. I tillegg er det også gjort en undersøkelse av dommerstilingenes omdømme.

Samfunnsnytte (impact)

Trøndelag Forskning og Utvikling er et institutt som har statlig basisfinansiering og blir målt på blant annet mengden nasjonale oppdrag og graden av samfunnsnytten disse har.

Samfunnsnytten er ofte intern, implisitt og realiseres lenge etter at kunnskapsbidraget er gjort. Kunnskapsutvikling og forskning er å bygge stein på stein. Slike byggverk tar det tid å bygge og gjøres med mange bidragsytere.

– Eksemplet over er ikke noe enkeltstående tilfelle, forteller Sivertsen. De siste årene har vi for eksempel bidratt med forslag til yrkesretting av videregående skoler, innspill til nye nasjonale nettleietariffer, grunnlagsdata for framtidig organisering av domstolene i Norge, en nasjonal utdanningsmodell for voksenagronomer og kontinuerlig input til utvikling av norske barnehager.

Kort om NOU 2019:17

Domstolkommisjonen har utredet domstolenes framtidige organisering og legger i NOU 2019:17 fram første delutredning.

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og bedre ressursutnyttelsen ved å utvide rettskretsene til tingrettene og jordskifterettene. Dette vil gi større og mer fleksible organisasjoner med sterke fagmiljøer. For å sikre at domstolene er tilgjengelige og har geografisk nærhet til brukerne, anbefaler kommisjonen at domstoler i områder med spredt befolkning og store avstander har avdelinger på flere steder i rettskretsen. Les mer ….