Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

TFoU bidro til mediemangfoldutredningen

Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne
NOU 2017:7 TFoU har bidratt med kunnskapsgrunnlag til utredningen Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne.
I fjor vår gjorde forskerne Arne Moe og Hanne Hestvik Kleiven fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) en undersøkelse om nordmenns nyhetskonsum for mediemangfoldsutvalget. Nylig kom NOU 2017:7 om det norske mediemangfoldet, blant annet basert på funn fra TFoU-forskerne.

 

I forrige uke mottok kulturminister Linda Hofstad Helleland NOU 2017:7 «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne» fra mediemangfoldsutvalget.

Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som råd, og med mye høgere tempo enn hittil. Det haster, påpeker utvalget.

Bruk av anvendt kunnskap

– Nå skal ikke vi ta æren for arbeidet til mediemangfoldsutvalget. Men det er et forsøk på å synliggjøre hvordan anvendt kunnskap blir brukt, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Vårt bidrag var som én av fem eksterne utredninger som utvalget baserer sine vurderinger på.

Da rapporten om nordmenns nyhetskonsum ble publisert skapte den interessante debatter og spesielt begrepet «nyhetsunnviker» fikk mye oppmerksomhet.

Samfunnsvirkninger av forskning

– Vi blir stadig utfordret som forskningsinstitutt på hvilken «impact» – samfunnsinnvirkning – forskningen vår har, sier Skogvold. Mediemangfoldsutvalget er et typisk eksempel på kunnskapsbruk. Her utgjør vår rapport et kunnskapsgrunnlag i en større sammenheng – ikke mindre viktig av den grunn.

Kunnskapsutvikling og forskning er å bygge stein på stein, og i det byggverket er det mange bidragsytere.

– Eksemplet over er ikke noe enkeltstående tilfelle, understreker Skogvold. Bare de siste månedene har vi bidratt med forslag til yrkesretting av videregående skoler, innspill til nye nasjonale nettleietariffer, grunnlagsdata for framtidig organisering av domstolene i Norge og en nasjonal utdanningsmodell for voksenagronomer.

Mediemangfoldsutvalget

Regjeringen oppnevnte i september 2015 et offentlig utvalg – mediemangfoldsutvalget – med mandat til å vurdere hva som bør være de statlige målene for mediemangfold, og vurdere det samla norske medietilbudet i lys av sentrale utviklingstrekk. På bakgrunn av analysen ble utvalget bedt om å foreslå hvordan staten kan innrette de økonomiske virkemidlene sine for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud.

Les også: En av ti uinteressert i nyheter