Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tror lokaldemokratiet svekkes med større kommuner

kommunevåpenHalvparten av innbyggerne i kommunen i Drammen–Bærum-området tror ikke det vil bli vesentlige endringer av kommunereformen. De mest markerte forventede utviklingstrekkene er mer effektive kommuner og et svekket lokaldemokrati.

 

To av tre innbyggere har stor tilhørighet til hjemkommunen viser en undersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling og Norfakta for kommunene Bærum, Asker, Røyken, Hole, Hurum og Lier. Til sammen 6600 innbyggere i de seks kommunene blir ringt opp, og stilt spørsmål om hva de mener om kommunesammenslåinger.
– Men det er et åpent spørsmål om tilhørigheten er sterk nok til å skape betydelig motstand sier forsker Arne Moe, Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) som har ledet arbeid. Tilhørigheten øker med botid i kommunene.

Tilhørigheten til fylket er vesentlig lavere: 28 prosent.

Kommunale forskjeller

Innbyggerne i de seks kommunene, sett under ett, er relativt jevnt fordelt mellom at man er positiv, nøytral og negativ. Men innenfor de enkelte kommunene er tendensen:

  • Røyken og Hurum er klart positivt til sammenslåing
  • Hole er klart negative til sammenslåing
    I Asker og Bærum er flere positive enn negative, men forskjellen er små
  • I Lier er det dødt løp mellom fløyene
Høyt utdannede menn mest positive

Demografiske forskjeller har følgende betydning for holdningen til kommunereformen:

  • Alder har liten betydning for holdningene til sammenslåing
  • Høyt utdannede har større interesse for, og er mer positive, til sammenslåingene enn lavt utdannede
  • Menn er mer positive enn kvinner til sammenslåinger

I alle kommunene samlet sett, er det 17 prosent av innbyggerne som er «svært interessert» i kommunereformen.

Funksjonelle regioner

Det er en omfattende mobilitet blant innbyggerne i de undersøkte kommunene. Over halvparten (54 prosent) av de som er i jobb eller utdanning gjør dette på andre sted enn hjemkommunen.

For Akershus-kommune er det Oslo det pendles til. Mens Buskerud-kommune har utstrakt pendling til både Oslo, Drammen og Ringerike.

– Det er tydelig at det er «funksjonelle regioner» på tvers av dagens kommunegrenser i dette området, og mye av dette handler om pendling til Oslo og Drammen, sier Moe.

På den politiske dagsorden

Kommunesammenslåing er en het politisk sak i regionen. Innbyggernes holdninger er sentrale i disse prosessene.

– Det er ikke overraskende at mange forventer bedret kostnadseffektivitet ved en sammenslåing, siden politikerne ofte trekker frem begreper som robuste, bærekraftige og effektive kommuner som argument for sammenslåing, sier Moe. Derimot utfordrer sammenslåing innbyggernes rolle som samfunnsborgere, siden man frykter både redusert tilhørighet og påvirkningsmuligheter i en større kommune.

Referanse

Moe, A. (2015). Innbyggerundersøkelsen om dagnes og fremtidig kommune i Bærum, Asker, Hole, Lier, Røyken og Hurum kommuner. TFoU-rapport 2015:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter