Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Utfordrende å få til utdanning på arbeidsplassen

KOMPETANSEHEVING: – Det å bruke arbeidsplassen som læringsarena i er utfordrende, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling, som leder den seksårige følgeevaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage».
Den nasjonale strategien for kompetansetiltak i barnehager er godt kjent, og brukes relativt mye, spesielt av kommunale barnehager. Men evalueringen avdekker at noen tiltak ikke er så arbeidsplassbasert som intensjonene tilsier.

 

Årets fokus i den flerårige følgeevaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage» er de barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene. Arbeidet omfatter

  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
  • Barnehagebasert kompetanseutvikling
  • Individuelle tiltak for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter
Godt kjent

Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer alle ansatte i barnehagen og skal foregå i den enkelte barnehage. Omtrent alle de lokale barnehagemyndighetene kjenner til barnehagebasert kompetanseutvikling og at nesten tre av fire kommuner forteller at de har en eller flere barnehager som benytter seg av dette.

De kommunale barnehagene både søker om og får tildelt midler til barnehagebasert kompetanseutvikling i større grad enn de private. Det er også fylkesvise forskjeller i andelen barnehager som søker om midler.

Ikke helt etter intensjonen

Selv om barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som skal foregå på i den enkelte barnehage, oppgir omtrent halvparten av fylkene at den vanligste måten å bruke midler til dette på er fellestiltak for flere barnehager i regi av kommunen som barnehagemyndighet. I den andre halvparten av fylkene er praksisen mer variert mellom kommunene. Her går deler av kompetansemidlene som tilskudd til barnehagene og fellestiltak i regi av barnehagemyndigheten. Dette viser at barnehagebasert kompetanseutvikling ikke brukes fullt ut etter intensjonene i ordningen.

Konkurrerende tilbud

Flere av kompetanseutviklingstilbudene har assistenter og fagarbeidere som målgruppe. Dette gjør at tilbudene kan konkurrere med hverandre og at det kan bli uklart hva barnehagene skal prioritere. I noen fylker har man opplevd at det har vært enklere å få med deltakere og å få med kommunene på finansiering av fagbrev enn andre kompetansetiltak.

Bruken av barnehagen som læringsarena varierer

I de fleste studieplanene for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er det en klar intensjon og målsetting om å inkludere arbeidsstedet i studentenes læringsprosesser. Men det varierer om studieforløpet tilpasses med tanke på hvordan og i hvilken grad studentenes arbeidssted omtales og skal forstås som læringsarena i de ulike planene.

Deltakerundersøkelser viser også at studentene på det arbeidsplassbaserte studiene i mindre grad opplever at arbeidsplassen tilrettelegges som en læringsarena enn det studenter på tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk gjør.

Seksårig prosjekt

Trøndelag Forskning og Utvikling, Dronning Mauds Minne høgskolen og NTNU Samfunnsforskning evaluerer kompetansestrategien, som gjelder i perioden 2014-2020. Hovedvirkemidlet i strategien er et system av ulike opplæringstiltak der alle ansatte, uansett bakgrunn, kan delta og heve kompetansen sin. Dette er andre delrapport, og det vil komme flere rapporter som evaluerer strategien.