Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Vellykket utprøving av akuttmedisinsk beredskap i kommune uten ambulansetjeneste

FØLGEFORSKNING. Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød, begge Trøndelag Forskning og Utviklng,  har evaluert utprøvingen av alernativ akuttberedskap i Røyrvik kommune.
Røyrvik kommune har prøvd ut en modell hvor sykepleiere og brannetaten har hatt utvidede roller i akuttberedskapen etter at lokal ambulansetjenesten ble lagt ned. Forsøket har vært vellykket og kan ha nasjonal interesse.

 

Sykepleierne i kommunene og brannvesenets ansatte i Røyrvik har fått akuttmedisinsk utdanning og er styrt av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Sykepleierne er tilført ekstra kompetanse og er satt opp med akuttmedisinske hjelpemidler som langt på veg tilsvarer ambulansetjenesten.

Trøndelag Forsking og Utvikling har løpende fulgt prosjektet, og dokumentert og vurdert prosjektets aktiviteter og resultater.

Vellykket prosjekt

– Røyrvik-modellen har vært et vellykket akuttmedisinsk beredskapstilbud og kompletterer helseforetakets akuttambulansetjeneste på en god måte, sier prosjektleder Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det har vært stor vilje til å finne løsninger og delta i prosjektet, noe som har vært en viktig forutsetning.

Opplegget med lokal akuttberedskap har en kostnad for kommunen på ca. 3 millioner kroner i året.

Konkrete erfaringer
  • Både sykepleiere og brannvesenets ansatte sier at kompetansehevingen har vært faglig gode.
  • Samarbeidet intern i kommunen har fungert godt og skapt et godt fagteam.
  • Akuttberedskapsteknologien som har vært gjort tilgjengelig har fungert godt og vært stabil.
  • AMK mener akuttberedskapen har vært ivaretatt på en god måte.
  • Å vedlikeholde kompetansen er en utfordring. Oppdragsmengde har vært relativ liten (33 oppdrag i perioden mars 2018 til desember 2019). Dette gir et lite trenings- og erfaringsgrunnlag som det må kompenseres for.
  • Hendelser som krever lokal transport av syke eller skadde er en logistikkutfordring.
  • Implementering av bildekommunikasjon med AMK og andre spesialistmiljø vil styrke tjenesten lokalt.
  • Forarbeidet til prosjektet var bra. Men tidligere involvering av de ansatte, større detaljeringsgrad i planleggingen og en tydeligere informasjonsstrategi hadde styrket prosjektet ytterligere.
Veien videre

– Det er åpenbart at det å utvikle og beholde et godt akuttmedisinsk tilbud krever både økonomiske, personalmessige og utstyrsmessige ressurser, sier Lysø. Derfor er det viktig at en eventuell videreføring at arbeidet forankres godt, både lokalt og hos samarbeidspartene, både politisk og administrativ. Det er en forutsetning for videreføring at de juridiske og økonomisk forutsetningene er avklart mellom de ulike aktørene.

Prosjektet er en nasjonal pilot og bør drøftes og forankres på sentralt politisk og administrativt nivå.